Sweden Water Research

Världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster

Om Sweden Water Research

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Vi bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Genom samarbete ökar vi möjligheten att skapa internationella kontaktytor inom forskningsområden med syfte att bidra till ett kunskapsbyte även utanför Sveriges gränser. Ett livskraftigt samarbete med näringsliv, lärosäten, städer och kommuner är en viktig del i vårt arbete med att klimatsäkra vårt vatten.

Illustration samarbete

Den kanske viktigaste utmaning som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunskapandet kring framgångsrika sätta att klimatanpassa vattentjänsterna. Vi ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom våra ägare är vi förankrade i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

medlemskarta sweden water research

Sweden Water Researchs styrelse består av två ledamöter från respektive ägarbolags styrelser. Ordförandeskapet roterar mellan ägarna. Mellan bolagsstämmorna för 2019 och 2020 har Sydvatten ordförandeskapet och styrelsen består av följande personer:

Ilmar Reepalu, ordförande (Sydvatten)
Magdalena Beck, vice ordförande (VA SYD)
Johan Andersson (Sydvatten)
Nils Holmqvist (VA SYD)
Jonas Jacobsson Gjörtler (NSVA)
Björn Persson (NSVA)

Snabbfakta

Verksamhetsområde:
Vattenresurser, Samhälle, Ledningssystem, människan, avloppsvatten som resurs, dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten

Ägarbolag:

Presskontakt:
Anna Kristiansson
Telefon: 040-635 02 59
Epost: anna.kristiansson@vasyd.se

Malin Nydesjö
Telefon: 040-635 01 67
Epost: malin.nydesjo@vasyd.se

Pressmeddelanden:
MyNewsDesk
Bolagsdokument