Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 10

Områden: Avloppsvatten som resurs
Projekttyper: Alla projekttyper

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Dagens kommunala avloppssystem medför att endast en liten del av den växtnäring som återfinns i avloppet återförs till åkermark. Projektets syfte är att samla betydande aktörer i växtnäringsflödet från hushållen till jordbruket för att bedöma potentialen och eventuellt ytterligare utveckla en urinsorterande systemlösning som har utvecklats av SLU.

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

För att ytterligare minska transportbehovet och lagringsvolymer och erhålla en mer koncentrerad gödselprodukt kommer de framtida urinsorterande systemen även inkludera en volymreducerande behandling. För att kunna volymreducera urinen krävs också en stabilisering av urinens kväve så att inte denna riskerar att förloras via ammoniakflykt. Nitrifikation är en lovande metod för att erhålla denna stabilisering.

Den Varma och Rena staden

Avloppsvattenrening är en viktig samhällsfunktion som står inför många utmaningar. I projektet Den varma och rena staden utvecklas och testas nya helhetslösningar för världens reningsverk. Lösningarna är resurseffektiva och gör det möjligt att utnyttja ämnen i avloppsvattnet till att skapa säljbara produkter. Samtidigt sluts vattnets och näringsämnenas kretslopp.

Bild på Lundåkraverket

SuNha or later…

Växtnäringsämnet kväve, som återfinns i kommunalt avloppsvatten, återförs idag inte i stor utsträckning till åkermark. Projektet "SuNha or later" syftar till att undersöka hur kvävets urbana kretslopp på olika sätt kan förbättras med utgångspunkt i hur dagens hantering av avloppsvatten ser ut. SuNha står för Sustainable Urban Nitrogen Handling.

Bild på slamlager, Sjölunda Avloppsreningsverk

Back to the basics: high-loaded activated sludge

Nedbrytningen av organiskt material i kommunalt avloppsvatten sker vanligtvis i aktivslamprocessen i närvaro av de kväveavskiljande processerna. Framtidens nya energieffektiva kväveavskiljningsmetoder kan kräva att det organiska materialet redan är avskiljt från avloppsvattnet. Projektet ”Back to the basics: high-loaded activated sludge” syftar till att effektivisera driften av högbelastade aktivslamanläggningar.