Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 10

Områden: Ledningsnät
Projekttyper: Alla projekttyper

Partners

Totalt deltar 21 partners från sex länder runt Östersjön: Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Dessa representerar universitet, forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Huvudprojektägare är finska Natural Resources Institute (Luonnonvarakeskus).

Pipestatus

Arbetet med ledningar är ofta reaktivt – man ingriper efter att en skada har uppstått. I projektet Pipestatus tar vi fram metoder som kan inspektera ledningar och hjälpa ledningsnätsägarna att ingripa innan en skada sker. Metoderna kräver varken avbrott i drift eller uppgrävning. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas hett bland aktörer i både Sverige och globalt. Nya lösningar har därför stor marknadspotential.

Adaptive urban landscape

Syftet är att hitta och analysera städer som har anpassat sig efter klimatförändringar. Genom att studera dessa exempel vill vi få mer kunskap om vilka designtekniker som gör städerna mer hållbara och resilienta mot klimatförändringar och dess konsekvenser. På så sätt kan vi förstå hur stadsmiljön kan utformas för att överkomma de vattenutmaningar vi står inför.

Bild på ledningar

Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara och attraktiva staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma, undersöka och reparera vatten-, avlopps- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader, störningar och driftsavbrott som följd. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas bland aktörer i både Sverige och globalt.