Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 15

Områden: Människan
Projekttyper: Alla projekttyper

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Dagens kommunala avloppssystem medför att endast en liten del av den växtnäring som återfinns i avloppet återförs till åkermark. Projektets syfte är att samla betydande aktörer i växtnäringsflödet från hushållen till jordbruket för att bedöma potentialen och eventuellt ytterligare utveckla en urinsorterande systemlösning som har utvecklats av SLU.

Östersjöns vågor och strand

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.

Mikroplaster i kretsloppet

Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny. Det har varit ett stort fokus på mikroplaster i hav, men det finns ett ökat intresse för mikroplaster även i terrester miljö. Kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg.

Partners

Totalt deltar 21 partners från sex länder runt Östersjön: Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Dessa representerar universitet, forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Huvudprojektägare är finska Natural Resources Institute (Luonnonvarakeskus).

VillageWaters – samarbete mellan sex länder runt Östersjön

Enskilda avlopp utgör i dagsläget en betydande källa till det överskott av näringsämnen som når våra sjöar och hav och leder till övergödning och algblomning. Denna problematik har inte utretts tillfredsställande hittills. Det treåriga projektet VillageWaters har syftet att skapa ett hjälpverktyg där de boende i glesbygden i länderna runt Östersjön ska kunna söka och finna ett långsiktigt hållbart avloppsreningssystem för sitt enskilda avlopp anpassat efter deras behov och lokala förhållanden.