Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 23

Områden: Samhälle
Projekttyper: Alla projekttyper

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Dagens kommunala avloppssystem medför att endast en liten del av den växtnäring som återfinns i avloppet återförs till åkermark. Projektets syfte är att samla betydande aktörer i växtnäringsflödet från hushållen till jordbruket för att bedöma potentialen och eventuellt ytterligare utveckla en urinsorterande systemlösning som har utvecklats av SLU.

Östersjöns vågor och strand

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

För att ytterligare minska transportbehovet och lagringsvolymer och erhålla en mer koncentrerad gödselprodukt kommer de framtida urinsorterande systemen även inkludera en volymreducerande behandling. För att kunna volymreducera urinen krävs också en stabilisering av urinens kväve så att inte denna riskerar att förloras via ammoniakflykt. Nitrifikation är en lovande metod för att erhålla denna stabilisering.

Mikroplaster i kretsloppet

Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny. Det har varit ett stort fokus på mikroplaster i hav, men det finns ett ökat intresse för mikroplaster även i terrester miljö. Kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg.