Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Visa alla

Pågående projekt

Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv

Bild på slamlager, Sjölunda Avloppsreningsverk

Pågående projekt

Back to the basics: high-loaded activated sludge

Frånvaron av de kväveavskiljande processerna gör det möjligt att minska

Pågående projekt

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering

Det är också viktigt att klargöra vilken betydelse systemen har

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Några av problemen som projektet kommer arbeta med är brister

Pågående projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid

Pågående projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar

Pågående projekt

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form

Pågående projekt

Future City Flow

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor

Pågående projekt

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Problemet med översvämningar går tvärs igenom samhället vilket gör att

Pågående projekt

Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll

Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts

Pågående projekt

LaGas

FN:s klimatpanel nämner avloppsreningsverk som en betydande punktkälla för lustgasutsläpp.

Pågående projekt

MACRO – Från jord till bord till jord

Det organiska avfallet från hushåll, alltså mat- och toalettavfall, innehåller