Future City Flow

Innovationsprojekt som utvecklar lösningar för stadsplanerare, VA-bolag och avloppsreningsverk för att minska översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om projektet

Future City Flow utvecklar ett beslutsstödsystem som förenklar informationsflödet mellan olika aktörer som arbetar med stadens vattenhantering. Beslutstödsystemet samlar, sorterar och visualiserar målgruppsanpassad data och bidrar till att optimera styrningen av befintliga system. Både stora och små städer kan använda systemet.

Målet är att skapa ett verktyg för större och mindre städer som möjliggör effektiv och långsiktig planering för uthållig vattenhantering i staden och som ger ett kostnadseffektivt nyttjande av befintlig infrastruktur

Projektet har stöd från Vinnova och programmet Utmaningsdriven Innovation. Projektet löper från december 2019 – december 2021.

Ett verktyg som hjälper dig att

  • HANTERA tillskottsvatten
  • UPPNÅ ett kostnadseffektivt nyttjande av nuvarande infrastruktur och minska kostnaderna genom färre översvämningar
  • UNDVIKA okontrollerade utsläpp av orenat avloppsvatten

Hur fungerar verktyget?

  • SCADA och Prognosmodellering.
  • Styrning och optimering av den dagliga driften i realtid.
  • Business Intelligence. Med användarvänligt gränssnitt anpassat för olika användare, för långsiktig och strategisk planering samt optimering med kostnad-nytto värdering av olika åtgärdsalternativ.

Vem är verktyget till för?

Verktyget ska kunna användas för stadsplanerare och VA-planerare i syfte att ta rätt beslut gällande investeringar på rätt plats.

Budget

Total projektbudget 30,9 MSEK kr varav ca 9,3 MSEK från Vinnova

Finansiering

Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i initieringsprojekt och steg 2 med stöd från Vinnova.  I steg 3 får projektet stöd från Vinnova på 9,3 mkr 2019-2021.

Vinnova

 

Målsättning med projektet

  • Skapa levande värderingstal för hantering av tillskottsvatten och avloppsvattenflöden
  • Utveckla ett pedagogiskt beslutsstödsystem för hantering av stadens avlopps- och tillskottsvattenflöden baserat på levande värderingstal som beskriver sammanhangen mellan aktion och verkan
  • Skapa verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker för en hållbar vattenhantering i samhället

Projektledare

Marinette Hagman

E-post

Head of Department, DHI

Projektperiod

2019-2021