Future City Flow

Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppsystem. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten.

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med att dagvatten och avloppsvatten hamnar i gemensam ledning, ställer till stora problem i städer. Bristerna i avloppsystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande.

Samtidigt får stadsnära vatten en allt större betydelse för mänskors sociala liv, för rekreation och bad. Det är därför viktigt att de stora vattenflödena som uppstår i städerna kan minskas, styras och renas effektivt. Men ofta saknas information och redskap för att samordna och agera optimalt.

Projektet Future City Flow ska utveckla ett informations- och beslutsstödsystem, som kan beskriva sammanhangen mellan aktion och verkan på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Finansiering

Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation.
Nu tar Future City Flow nästa steg i projektet och ska i samverkan med sina partners utveckla ett beslutsstödsystem. Projektet genomförs under två år och har en totalbudget på 15,5 mkr varav Vinnova bidrar med 7,8 mkr.

Målsättning med projektet

Målsättning med projektet

  • Skapa levande värderingstal för hantering av tillskottsvatten och avloppsvattenflöden
  • Utveckla ett pedagogiskt beslutsstödsystem för hantering av stadens avlopps- och tillskottsvattenflöden baserat på levande värderingstal som beskriver sammanhangen mellan aktion och verkan
  • Skapa verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker för en hållbar vattenhantering i samhället

Projektledare

Marinette Hagman

E-post

Vice forskningschef

Projektperiod

2017-2019