Future City Flow

Våra städer växer och klimatet ändras. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas med hjälp av olika lösningar för att undvika översvämningar och bräddningar av avloppsvatten.

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med stora mängder tillskottsvatten i ledningarna genererar stora problem i städer. Detta i form av översvämningar och bräddningar. Bristerna i avloppsystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande.
Samtidigt får stadsnära vatten en allt större betydelse för mänskors sociala liv, för rekreation och bad. Det är därför viktigt att de stora vattenflödena som uppstår i städerna kan minskas, styras och renas effektivt. Men ofta saknas information och redskap för att samordna och agera optimalt.

Projektet Future City Flow ska utveckla ett informations- och beslutsstödsystem, som kan beskriva sammanhangen mellan införande av olika åtgärder som exempel utökande av hårdgjorda ytor i kontrast med gröna ytor och deras inverkan på avloppssystemen. Målet är att den hållbara staden ska kunna kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön.

Konsekvenser av förorenat vatten som sprids i städer.

Verktyget ska kunna användas för stadsplanerare och VA-planerare i syfte att ta rätt beslut gällande investeringar på rätt plats. Parallellt utvecklas modellbaserade styrstrategier för i framtiden kunna styra avloppsvattensystemen mer optimalt utifrån de volymer och den pumpkapacitet som finns inbyggt i systemet redan idag.

Finansiering

Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation.
Nu tar Future City Flow nästa steg i projektet och ska i samverkan med sina partners utveckla ett beslutsstödsystem och styrstrategier för avloppsvatten i staden. Projektet genomförs under två år och har en totalbudget på 15,5 mkr varav Vinnova bidrar med 7,8 mkr.

Målsättning med projektet

  • Skapa levande värderingstal för hantering av tillskottsvatten och avloppsvattenflöden
  • Utveckla ett pedagogiskt beslutsstödsystem för hantering av stadens avlopps- och tillskottsvattenflöden baserat på levande värderingstal som beskriver sammanhangen mellan aktion och verkan
  • Skapa verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker för en hållbar vattenhantering i samhället

Projektledare

Marinette Hagman

E-post

Head of Department, DHI

Projektperiod

2017-2019