Future City Flow

Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppsystem. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten.

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med att dagvatten och avloppsvatten hamnar i gemensam ledning, ställer till stora problem i städer. Bristerna i avloppsystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande.

Samtidigt får stadsnära vatten en allt större betydelse för mänskors sociala liv, för rekreation och bad. Det är därför viktigt att de stora vattenflödena som uppstår i städerna kan minskas, styras och renas effektivt. Men ofta saknas information och redskap för att samordna och agera optimalt.

Om projektet

Future City Flow ska utveckla ett informations- och beslutsstödsystem som kan beskriva sammanhangen mellan aktion och verkan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Beslutsstödsystemen ska vara applicerbara på små och stora städer både i Sverige och internationellt och utgöra ett effektivt verktyg för både kortsiktig systemoptimering och långsiktigt förebyggande.

De tekniska förutsättningarna för beslutsstödsystem finns idag. Det avgörande steget är att paketera dessa så att de kan utgöra en effektiv och naturlig del i arbetsprocesser och informationsflöden. Med projektets samlade kompetens kan en sådan produkt utvecklas. Efterfrågan på en global marknad är stor och växer i takt med att urbaniseringstrenden håller i sig och klimatet förändras.

Projektet Future City Flow har med framgång genomförts i ett initieringsprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen: Utmaningsdriven innovation, under 2015-2016.

Fas två beviljat 2017-2019

Nu är det klart att Future City Flow har beviljats medel för att ta nästa steg i projektet och i samverkan utveckla ett beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön.

Nästa steg i projektet genomförs 2017-2019 och har en totalbudget på 15,5 mkr varav Vinnova bidrar med 7,8 mkr.

 

Målsättning

  • Skapa levande värderingstal för hantering av tillskottsvatten och avloppsvattenflöden
  • Utveckla ett pedagogiskt beslutsstödsystem för hantering av stadens avlopps- och tillskottsvattenflöden baserat på levande värderingstal som beskriver sammanhangen mellan aktion och verkan
  • Utveckla tekniker och instrument som säkerställer minimal miljöbelastning och smittspridning på grund av bräddningar
  • Skapa verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker för en hållbar vattenhantering i samhället

Projektmedlemmar från Sweden Water Research