RECO LAB

Reco lab kommer att bidra till att utveckla det världsunika systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfall i fastigheterna på Oceanpiren i stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Reco lab ska vara klart och driftsatt hösten 2020.

Reco lab är VA-teknikens motsvarighet till ett Kinderägg. Byggnaden innehåller tre funktioner; showroom, utvecklingsanläggning och en testbädd. Alla tre funktionerna bidrar till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfall som ska införas i fastigheterna på Oceanpiren i stadsdelen Oceanhamnen som är beläget i centrala Helsingborg. Inom Reco lab finns synergieffekter mellan sektorer för energi, vatten, avlopp och matavfall. Reco lab ska bidra till hållbar samhällsutveckling genom att vara en gränsöverskridande verkstad för innovation och dialog.

Showroom
Mötesplats för staden och dess invånare. Showroomet har en permanent utställning om stadens system för hantering av avlopp, avfall och energi. Här finns också en möjlighet för events, workshops och interaktion. Showroomet erbjuder utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation.

Utvecklingsanläggning
Behandlingsanläggning för återvinning av resurser ur det källsorterade avloppsystemet Tre rör ut i området Oceanhamnen. Tack vare det källsorterade avloppssystemet kan en rad miljöfördelar nås i utvecklingsanläggningen, främst ökad biogasproduktion, ökat kretslopp av näringsämnen mellan stad och land och mer energieffektiv läkemedelsrening.

Testbädd
Inom Reco lab skapas en fysisk miljö där akademi, privata och offentliga aktörer tillsammans kan testa och utveckla tekniker och tjänster inom energi, vatten och avfall. Testbädden är integrerad i ett fullskaligt avlopps- och matavfallsystem med teknik som ligger i absolut internationell framkant.

Bakgrund
H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska fyra stadsområden utvecklas för att ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Oceanhamnen är ett av dessa fyra områden. Oceanhamnen ska vara förebild för stadsutveckling med en hållbar social, kulturell och fysisk miljö. Centralt i satsningen är ett världsunikt sätt att hantera toalett- och matavfall som uppstår i bostaden.

Läs mer

Målsättning

  • Skapa en fysisk testbädd för utveckling av tekniska kretsloppsanpassade lösningar för avlopp- och matavfall
  • Bygga upp en hållbar organisationsstruktur för testbädden och dess drift
  • Sätta upp en kompetensbas som ska fungera inom ramen för testbädden

Projektledare

Marinette Hagman

E-post

Vice forskningschef

Projektperiod

2016-2019