Pipestatus

Arbetet med ledningar är ofta reaktivt – man ingriper efter att en skada har uppstått. I projektet Pipestatus tar vi fram metoder som kan inspektera ledningar och hjälpa ledningsnätsägarna att ingripa innan en skada sker. Metoderna kräver varken avbrott i drift eller uppgrävning. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas hett bland aktörer i både Sverige och globalt. Nya lösningar har därför stor marknadspotential.

I ett samarbete mellan forskare, näringsliv och VA- och fjärrvärmebolag utvecklar och testar vi fem nya metoder och tekniska lösningar. Vi identifierar dessutom vilka data som behöver samlas in, utöver de som kommer från de nya metoderna. Vi sammanför därefter data från de nya metoderna med data som ledningsägarna redan samlar in samt extern data som är relevant för ledningens skick, till exempel grundvatten, trafikmängder eller nederbörd. Slutligen skapar vi en dataplattform där all data samlas och analyseras. Dataplattformen kommer att utgöra en ny statusbedömningstjänst som visualiserar för ledningsnätsägarna var de svaga ledningarna är placerade. Två testsites kommer att upprättas hos Kraftringen och Göteborgs Stads Kretslopp och vatten för att bygga upp dataplattformen.

Metoderna i projektet kombineras för att tillsammans ge ett bra underlag för att förstå ledningens status. I projektet testas metoderna, utvecklas och verifieras genom mätningar på riktiga ledningsnät hos medverkande VA- och fjärrvärmebolag. Delar av ledningarna kommer grävas upp och skickas till laboratorium hos SP för analys och verifiering av metoderna.

De metoder som vi kommer att arbeta med är:

  1. Delta-t – som är en akustisk metod där man skickar ut ljudvågor i ledningen för att få fram kvarvarande godstjocklek.
  2. GRP Ground Penetrating Radar. I projektet kommer vi undersöka vad för slags information om ledningens status man kan få ut genom markradar.
  3. Elektrokemisk metod – en metod där man använder elektricitet för att detektera defekter på yttre korrosionsskydd på fjärrvärmeledningar.
  4. Pipe Inspector – en kamera som filmar insidan och lokaliserar läckage genom att spelar in ljudet från läckor.
  5. Resistivitetsmätningar – metod för att undersöka resistiviteten hos omgivande mark och detektera områden där det finns stor risk för korrosionsangrepp.


Global potential

I nästa steg gör vi de första installationerna i pilotskala för att kunna verifiera för världsmarknaden att de nya metoderna och produkterna fungerar. Om produkten fungerar blir driftsavbrotten därmed färre, kostnaderna hålls nere och störningar på omgivande verksamheter mindre. Energi och resurser sparas dessutom.

Det finns mycket stor potential för framgång på den globala marknaden. De flesta städer har samma typ av rör av ungefär samma ålder som i Sverige vilket innebär att den kritiska livslängden kommer att nås ungefär samtidigt.

 

Du kan läs mer om Pipestatus här.

Mål

  • Fem nya tekniska lösningar för statusbedömning av ledningsnät
  • Beräkningsmodeller som sammanför ny och befintlig data
  • Data- och statusbedömningstjänst