David Gustavsson

Forskningsledare

Biografi

David har jobbat på VA-verket Malmö/VA SYD sedan 2006. Sedan år 2015 är han till 100 % uthyrd till Sweden Water Research som forskningsledare. David bedriver och leder forskning för att effektivisera de centrala kommunala avloppsreningsverken dels genom åtgärder direkt på reningsverken och dels genom åtgärder uppströms verken. Han är särskilt intresserad av biologiska processer, systemanalyser, kretslopp av växtnäring och urinsortering.

Utbildningar

Teknologie doktorsexamen i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Lunds Tekniska Högskola (2012)

Civilingenjörsexamen i ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola (2005)

Relaterade publikationer

Bengtsson, S., de Blois, Mark., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) A comparison of aerobic granular sludge with conventional and compact biological treatment technologies Environmental Technology,

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I. (2020) Manammox – anammox research at Sweden Water Research IWA Sweden seminar on Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment – Opportunities, Challenges and Limitations, Malmö, Sweden, January 22-23, 2020.,

Bengtsson, S., Fujii, D., Andersson, S., Arnell, M., Fredriksson, O. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Energy efficient aeration in the Swedish wastewater sector Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,

Gustavsson D. (2019) Hvordan forbedre avløpsrensing i urbane områder og samtidig oppnå økt gjenbruk av plantenæringsemner. Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen. Norwegian seminar in a forum for circular economy in the Norwegian wastewater business. Oslo, Norway, November 13, 2019.,

Lindblom E., Arnell M., Flores-Alsin X., Stenström F., Gustavsson D. J. I., Yang J. & Jeppsson U. (2015) Dynamic modelling of nitrous oxide emissions from three Swedish sludge liquor treatment plants. Water Science and Technology 73(4), pp. 798-806.

Gustavsson D. J. I. (2016) Pilot and prototype experiences at Sjölunda WWTP. Workshop – The future is here: experiences in the full-scale implementation of mainstream deammonification for leading edge nitrogen removal. The 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. Jerez de la Frontera, Spain, June 13-16, 2016.,

Edefell, E., Jönsson, K., Persson, F., Gustavsson, D.J.I. (2017) Start-up of partial urine nitrification in an MBBR. 10th IWA International Conference on Biofilm Reactors. 9-12 May 2017, Dublin, Ireland.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Är det värt att införa anammox i huvudströmmen på svenska avloppsreningsverk? Vattenstämman 2016. Göteborg, Sweden, May 10-11, 2016.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Vad är hållbar avloppsvattenhantering? VA-mässan 2016, Jönköping, Sweden, September 27-29, 2016.,

Bengtsson, S., de Blois M., Flodin, J., Olsson, J., Jonstrup, M., Myring, K., Johansson, J., Wilén, B.-M., Gustavsson, D.J.I. (2017) Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2017-19.,

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I. (2017) Stora avlopp och kretslopp – dagens och morgondagens teknik. Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp (VAK). 16-18 mars 2017, Norrköping, Sverige.,

Gustavsson D. J. I., Okhravi A., Persson F., Llano Alvarez N. & la Cour Jansen J. (2015) Experiences of repression of nitrite production in nitritation-anammox on municipal wastewater. Article: Proceedings of IWA Specialist Conference on Nutrient Removal and Recovery: moving innovation into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 230-236. ,

Persson F., Suarez C., Hermansson M., Plaza E., Sultana R., Gustavsson D. J. I. & Wilén B.-M. (2015) Microbial community structure of nitritation-anammox biofilms at main stream conditions. Article: Proceedings of IWA Conference Nutrient Removal and Recovery 2015: moving into practice. Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 465-471.,

Gustavsson D. J. I., Persson F. & la Cour Jansen J. (2014) Manammox – mainstream anammox at Sjölunda WWTP. Article: Proceedings of 9th IWA World Water Congress and Exhibition, Lisbon, Portugal, September 21-26, 2014.,

Bengtsson, S., de Blois, M., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) Treatment of municipal wastewater with aerobic granular sludge Critical Reviews in Environmental Science and Technology, pp. 119-166. DOI: https://doi.org/10.1080/10643389.2018.1439653

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I., Suarez, C., Wilén, B.-M., Hermansson, M. & Persson, F. (2020) Long-term stability of partial nitritation-anammox for treatment of municipal wastewater in a moving bed biofilm reactor pilot system Science of the Total Environment 714, 136342. ,

Visa publikation

Bengtsson, S., Fujii, D., Arnell, M., Andersson, S., Carlsson, B., Held, H. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr. 2019-23,

Visa publikation

de Blois, M., Viberg, M., Ekholm, J. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Aggressive SBR – a new way of operating SBR plants Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,

Ekholm et al. (2019) Start-up of aerobic granular sludge – results of the first AGS start-up in the Nordic countries. NORDIWA 2019. September 23-25. ,

Deltar i projekt

Pågående projekt

Nya Sjölunda – bromatbildning och regenerering GAK

Det finns idag ett inriktningsbeslut för införande av rening från läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar på Sjölunda avloppsreningsverk. Enligt en förstudie ger ozonering i kombination…

Pågående projekt

Ökad biogasproduktion genom industriell symbios – samrötning av ångförbehandlat halm och avloppsslam

Potentialen skulle kunna realiseras på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt genom industriell symbios mellan lantbrukets halmproduktion, kraftvärmeverk som tillhandahåller ånga, för förbehandling av halmen, samt intilliggande…

Pågående projekt

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

I testbädden RecoLab på Öresundsverket i Helsingborg hanteras källsorterat hushållsavlopp i en resursåtervinningsanläggning som ger miljöfördelar i form av ökad biogasproduktion, minskning av organiska föroreningar…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Befintliga belastningsdata från ARV är viktiga, men är ofta bristfälliga, och ofta används schablonvärden för koncentrationer och massflöden för olika ämnen samt kvoter mellan dessa….

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

Näringsåtervinning från avloppsvatten – litteraturstudie: en översikt av tekniker, kostnader och miljöpåverkan

Avvattnat rötslam innehåller i princip allt fosfor som avskiljs på ett kommunalt avloppsreningsverk. Dock hamnar endast ca 15 % av kväveinnehållet i inkommande avloppsvatten i…

Pågående projekt

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället

Projektet ska vidareutveckla pyrolys för frörens, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och tång och beräkna klimatnyttan när dessa restprodukter förädlas till biokol. Kolsänkan detta ger ska…

Slam i solnedgång - Ulf Nyberg

Avslutade projekt

Arena för testbäddar inom näringsåtervinning från avloppsströmmar

Sveriges avloppsreningsverk står inför stora utmaningar att få avsättning för de 900 000 ton näringsrikt slam som produceras varje år. Regeringsutredningen kring “Hållbar slamhantering”, som…

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av hur reningsverken drivs och styrs. Svenska avloppsreningsverk står inför stora…

Pågående projekt

Mätning av direkta växthusgasemissioner från avloppvattenreningsbassänger

Klimatneutralitet inom VA-branschen kan bara uppnås om emissioner av växthusgaserna lustgas och metan är låga. Detta projekt ska arbeta med att etablera en mätmetodik för att mäta utsläpp av koldioxid, lustgas och metan från avloppsvattenreningsbassänger.

Pågående projekt

ICU – Ideal Carbon Utilisation

ICU projektet tittar på möjligheter att använda inkommande kol till avloppsreningsverken för att minska energianvändning och utnyttja kolet som resurs.

Foto granuler mot mörk bakgrund.

Pågående projekt

AGNES – Aerobt granulärt slam

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik.

Pågående projekt

HÅVA – Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön?

Avslutade projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

Avslutade projekt

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Nästintill all växtnäring (>85% av den totala mängden kväve, fosfor och kalium) i det kommunala avloppsvattnet återfinns i toalettavloppet. Urinen står för nästan 85% av…

Avslutade projekt

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

Erfarenheter av nitrifikation av urin utan alkalinitetstillsats är begränsade och enbart ett fåtal forskargrupper har studerat processen. I framtidens urinsorterande system följer dessutom inte spolvattnet…

Avslutade projekt

Sorterande spillvattensystem

I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa…

Bild på Lundåkraverket

Avslutade projekt

SuNha or later…

Det ekonomiska värdet av kvävet i avloppsvattnet är fem gånger större än fosforinnehållet, men enbart 20 procent av kvävet hamnar i avloppsslammet som eventuellt sprids…

Pågående projekt

Manammox

Genom att lyckas att utnyttja anammoxbakterier kan elenergianvändningen minska, eventuell metanoldosering upphöra, biogasproduktionen öka och rundpumpningen av avloppsvatten på reningsverket minska. En fungerande process med…

Avslutade projekt

LaGas

FN:s klimatpanel nämner avloppsreningsverk som en betydande punktkälla för lustgasutsläpp. Lustgas är idag också den mest betydande ozonnedbrytande ämnet som härstammar från mänsklig aktivitet. Dock…

Bild på slamlager, Sjölunda Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Back to the basics: high-loaded activated sludge

Frånvaron av de kväveavskiljande processerna gör det möjligt att minska uppehållstiden i aktivslamanläggningen för det organiska materialet, inklusive de verksamma mikroorganismerna. Därför är nedbrytningen av…