Marinette Hagman

Vice forskningschef

Biografi

Med stort intresse för pedagogik och kommunikation arbetar jag som forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA. Jag initierar, samordnar och driver projekt i samarbete mellan universitet, företag och kommuner. Jag deltar aktivt i VA-teknik södra, som är ett samarbete med Lunds Universitet, Chalmers, VA SYD, NSVA och Gryaab. Jag representerar Sweden Water Research i den svenska Vattenplattformen som är en nationell samverkanssatsning med syfte att öka möjligheterna till fler och större projekt av intresse för branschen.

Utbildningar

Teknisk Doktor i VA-teknik, Lunds Universitet

Filosofie Magisterexamen i mikrobiologi, Göteborgs Universitet

Grundskollärarexamen i MaNO, åk 4-9, Göteborgs Universitet

Länkar

Relaterade publikationer

Väänänen J., Nilsson F., la Cour Jansen J., Hörsing M., Hagman M. & Jönsson K. (2014) Discfiltration and ozonation for reduction of nutrients and organic micro-pollutants from wastewater – a pilot study. Water Practice and Technology 9(3), pp. 475-482.

Nilsson F., Hagman M., Mielczarek A. T., Halkjær Nielsen P. & Jönsson K. (2014) Application of ozone in full-scale to reduce filamentous bulking sludge at Öresundsverket WWTP. Ozone: Science & Engineering 36(3), pp. 238-243.

Cimbritz M., Tumlin S., Hagman M., Dimitrova I., Hey G., Mases M., Åstrand N. & la Cour Jansen J. (2016) Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2016-04.,

Ekblad M., Cimbritz M., Nilsson F., Ernst G., El-taliawy H., Tumlin S., Hagman M., Mattsson A., Blom L., Stålhandske L. & la Cour Jansen J. (2015) Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar – pilottester i södra Sverige. VA-teknik Södra Rapport Nr. 4,

Deltar i projekt

Pågående projekt

FanpLESStic

Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Målet är ökad kunskap om spridningsvägar och källor, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Less is more - projektlogotyp

Pågående projekt

Less is more

Läkemedelsrester, biocider och andra mikroföroreningar har på senare tid uppmärksammats mer och mer då studier visat att de har en skadlig effekt, speciellt i våra…

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Avslutade projekt

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Uppströmsarbete är en viktig del i arbetet med att minska miljöföroreningarna i samhället och förhindra att de miljöföroreningar som redan introducerats hamnar i kretsloppet av…

Avslutade projekt

Mikroplaster i kretsloppet

Detta projekt har arbetat för att skapa överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet. Syftet har varit att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det…

Avslutade projekt

Blackwater and Food Waste Challenge

Varje dag uppstår stora mängder toalett- och matavfall i våra bostäder. Hanteringen och transporten av avfallet leder till stora kostnader för samhället. Innovationstävlingen Blackwater &…

Avslutade projekt

Sorterande spillvattensystem

I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa…

Avslutade projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet ska…