Disputation med fokus på blågröna lösningar i städer

Fredagen den 25 oktober försvarar Salar Haghighatafshar sin avhandling om blågröna dagvattensystem i städer. Salar har utvecklat en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.

Enligt FN kommer mer än två tredjedelar av världens befolkning år 2050 att bo i urbana områden. Detta betyder att vi kommer att ha större städer vilket in sin tur innebär fler hårdgjorda ytor som tak och asfalterade ytor. Klimatförändringarna medför också mer frekventa och kraftigare regn. Kombinationen av allt fler hårdgjorda ytor och ökande regnintensitet gör att de befintliga ledningsnäten i våra städer som ska ta hand om dagvattnet blir överbelastade och därför kommer vi att få urbana översvämningar oftare än vad systemen dimensionerats för. Dagvatten är det vatten som rinner av markytan vid nederbörd.

Det finns olika sätt att möta de här svårigheterna. Man kan utöka ledningsnätets kapacitet genom att bygga fördröjningsmagasin och genom att ersätta de befintliga nedgrävda ledningarna med nya större ledningar. Dessa lösningar blir både dyra och ohållbara eftersom de inte ger den flexibilitet som behövs för att hantera framtidens osäkra klimatförhållanden. Oavsett hur stor ledning eller hur stort fördröjningsmagasin som byggs, kommer systemet att ha en begränsad kapacitet som
kan överskridas vid något regntillfälle. Dessutom fungerar alltför stora ledningar dåligt vid låga flöden, vilket trots allt kommer att vara fallet merparten av tiden.

Blågröna lösningar – men var och hur stora?

Den alternativa lösningen är att förändra urbana ytor genom att anlägga blå-gröna (öppna) dagvattensystem. Blågröna dagvattensystem anläggs på ytan och härmar naturens processer för avrinningshantering, genom infiltration, avdunstning, transpiration (avdunstning via växter), magasinering i dammar och långsam avledning av vattenflöden i diken. Exempel på sådana lösningar är gröna tak, dammar, kanaler och svackdiken. När man inför de här blågröna lösningarna i den täta staden, avlastar man det befintliga ledningsnätet, men det är svårt att veta hur stora blågröna dagvattensystem som behövs och var i staden de bör anläggas för att uppnå bästa effekt.

Metodik och verktyg för att minska risken för och konsekvenser av översvämning

Det generella målet med denna avhandling var därför att utveckla en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.

För att kunna uppnå detta mål togs fyra viktiga steg:

  • Flöden från ett blågrönt dagvattensystem i Ekostaden Augustenborg i Malmö, undersöktes och utvärderades för att förstå hur sådana system fungerar lokalt och i samspel med andra stadsdelar.
  • En enkel beskrivning av blågröna dagvattensystem föreslogs.
  • Baserat på det föreslagna konceptet utvecklades ett förenklat modelleringsverktyg – lätt att använda, snabbt och robust – vilket möjliggör simulering av interaktionen mellan blågröna dagvattensystem och ledningsnät.
  • Modelleringsverktyget kompletterades med en storskalig, flödesbaserad och ekonomisk optimeringsfunktion för att kunna ta fram bästa placering och utformning av blågröna dagvattensystem.

Studien visade att blågröna dagvattensystem kraftigt kan minska utflödet från ett område till ett ledningsnät. Det visades också att utflödet beror på i vilken ordning de blågröna lösningarna är placerade i systemet. Men det kan vara så att översvämningsrisken till och med ökar om de blågröna systemen inte införs på ett genomtänkt sätt i städer.

Disputation 25 oktober kl 9.15

Salar försvarar sin avhandling fredagen den 25 oktober kl 9.15 på Kemicentrum i Lund. Opponent är professor Wolfgang Rauch, Department of Infrastructure Engineering, University of Innsbruck.

Öppet seminarium 24 oktober – ”How a new water paradigm is changing our cities”

VA-teknik Södra bjuder in till ett öppet seminarium i Lund på temat: ”How a new water paradigm is changing our cities”. Programmet är ännu inte helt fastställt, men bland annat kommer:

  • Changing Expectations for Infrastructure in a Time of Climate and Technological Change, Steve Moddemeyer
  • Failures, Limitations and Opportunities in Modelling, Wolfgang Rauch
  • Adaptation to Climate Change; a Planning Support System to Investigate Options, Frans van de Ven
  • Administrative Boundaries of the Water Balance in Sweden, Lena Blom
  • Future City Flow – Combining Research and Practical Engineering Experience with Serious Gaming to Support Decision Making in Wastewater Flow Management, Maria Roldin

Fullständigt program och även presentationer av föredragshållarna kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna, men reservera tiden redan nu!

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs och no show debiteras om du inte dyker upp. Seminariet är öppet för alla och hålls på engelska. Det anordnas i samarbete med LU Water, ett tematiskt samverkansinitiativ kring Vatten inom Lunds universitet.

Läs mer och anmäl dig här!