En god jul för Future City Flow – nu implementerar vi!

Future City Flow har beviljats 9,3 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta utvecklingen och implementeringen av ett beslutsstödsystem som kommer att bidra med såväl tydliga miljövinster som ekonomiska vinster när hanteringen av tillskottsvatten kliver in i framtiden.

Future City Flow har med framgång genomfört initierings- och genomförandeprojekt med stöd från Vinnova inom ramen för utlysningen Utmaningsdriven innovation (UDI). Nu tar vi nästa steg. Projektet har som ett av mycket få projekt gått hela vägen och fått beviljat stöd för sista steget i UDI – steg 3, implementering.

Vinnova motiverar beslutet med att Future City Flow ”adresserar viktiga samhällsutmaningar och bedöms ha god potential till kommersialisering.” Vidare beskrivs det att partnerskapet ”bygger på bred samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor och bedöms ha god potential att hantera samhällsutmaningens komplexitet.”

– Med värdefullt tillskott av nya parter i projektet tror jag att vi kan utveckla ett riktigt värdefullt och användarvänligt beslutsstöd för kommuner och VA-bolag både i Sverige och utomlands, säger Marinette Hagman, projektledare för Future City Flow.

Projektet kommer att genomföras mellan december 2019 och december 2021 och resan fortsätter med nya partners:

  • Malmöbaserade Divine Robot AB med rötter i spelindustrin
  • Trollhättan Energi AB
  • Norska VEAS.

Övriga partners är DHI Sverige AB, Cactus Utilities AB, Lunds Universitet, Kemiteknik, Sweden Water Research, SMHI, Gryaab, NSVA, Kretslopp & Vatten, Göteborg och VA SYD.

Vinnovas motiv för beslutet i sin helhet:

Projektförslaget adresserar viktiga samhällsutmaningar och bedöms ha god potential till kommersialisering.

Det föreslagna beslutsstödsystemet riktar sig till en något smal grupp som arbetar med avloppssystem, men finns samtidigt internationell potential. Det bedöms även positivt att projektförslaget inkluderar kopplingar till verktyg för och värdeskapande inom stadsutveckling.

Aktörskonstellationen bygger på bred samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor och bedöms ha god potential att hantera samhällsutmaningens komplexitet.

Planen för genomförande bedöms realistisk och har goda förutsättningar att nå projektförslagets målsättningar.

Tillhör projekt

Future City Flow