Grattis Lunds universitet – 350 år!

Sweden Water Research gratulerar Lunds universitet genom att satsa 3 miljoner kronor på två stora forskningsinitiativ, kring reningsprocesser och infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök.

Lunds universitet fyller i år 350 år. Sweden Water Research vill med en forskningssatsning på 3 miljoner kronor lyfta detta. Stödet gäller två stora forskningsinitiativ: MORIS – Mot bättre rening med isotopmärkning och AquaNet – standardiserad infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök.

Kenneth M Persson lämnar över checken på 3 miljoner SEK till Lunds universitets Stacey Sörensen

Kenneth M Persson lämnar över födelsedagsgåvan till Lunds universitets prorektor, Stacey Sörensen, på Sweden Water Research-dagen 2017.

MORIS

MORIS är ett stöd till ett isotopmätningslaboratorium på Institutionen för kemiteknik på LTH. Genom att använda isotopmärkningar kan man studera och utveckla olika reningsprocesser och följa specifika ämnen genom olika reningssteg och processer. Det ger unika möjligheter att kartlägga tidigare okända reaktionsvägar, särskilt när det gäller nedbrytning och rening av mikroföroreningar, mikroplaster, läkemedel, flamskyddsmedel och pesticider med mera i avloppsvatten. Projektet startas för att stötta pågående forskning och doktorandprojekt men också för att möjliggöra nya strategiska satsningar inom nedbrytning av mikroföroreningar och utveckling av avancerad processteknik. Projektet syftar till att etablera och utveckla analysmetoder, som kan föra kunskapen om nya processtekniker vidare samt komplettera och stärka BONUS Cleanwater projektet och dess doktorander arbete till en mer avancerad nivå med möjlighet till publicering och etablering internationellt på ett nytt sätt.

SITES AquaNet

SITES AquaNet har utrustat fyra forskningsstation med mesokosmer för att genomföra experiment inom ramen för ett unikt övervakningsprogram. Sweden Water Research har bekostat utrustningen till den femte station, Bolmens forskningsstation, som nu ställs till Lunds universitets, men också alla andra forskares som så önskar, förfogande. SITES AquaNet är det första försöket av sitt slag att skapa en standardiserad infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök, med anläggningar spridda över geografiska och klimatiska gradienter.

Bolmens forskningsstation har 20 mesokosmer som vardera rymmer 500 liter med tillhörande flytsystem och pumpar. Varje mesokosm utrustas med en grundläggande uppsättning av sensorer för temperatur, pH, syre, CH4 och CO2. Dessutom är Bolmens forskningsstation utrustad med  provtagningsutrustning. SITES AquaNet kommer att upprätta protokoll för tidseffektiv bestämning av sammansättningen av bakterieplankton, växtplankton och djurplankton. Ett långsiktigt mål är att förstora upp AquaNets nätverk till att bli globalt. I och med den standardisering av experiment och övervakningsprogrammet som kommer att utvecklas inom SITES  finns möjlighet till replikering i olika miljöer världen över.

Röd-vit livräddningsboj mot röd vägg.

Bolmens forskningsstation

Sedan 1 juni 2017 finns etablerat en forskningsstation i Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Bolmens forskningsstation leds lokalt av forskningsstationsföreståndaren Juha Rankinen. Själva anläggningens huvudman är Sydvatten AB, medan  Sweden Water Research AB ansvarar för vetenskaplig planering, verksamhet och ansökningar genom forskningscheferna HansBertil Wittgren, Kenneth M Persson och Marinette Hagman.

Sweden Water Research AB bedriver sedan 1 januari 2014 egen forskning om tillståndet i de tre sjöar som är råvattentäkter för västra Skånes vattenförsörjning, det vill säga Vombsjön, Ringsjön och Bolmen. Av dessa sjöar är Bolmen överlägset viktigast då vattendomen, som det kommunägda dricksvattenbolaget Sydvatten AB har, uppgår till 6000 l/s. Vatten från Bolmen leds genom Bolmentunneln sedan 1987 till Ringsjöverket i Stehag, Eslövs kommun, där beredning tar vid innan distributionen till konsumenterna görs. Bolmen är också sedan 2016 utpekad av Länsstyrelsen i Skåne län som en regionalt viktig vattenresurs med hög utvecklingspotential.

Långsiktigt engagemang i Bolmen

Sweden Water Researchs engagemang i Bolmen är långsiktigt. Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands. Bolmens forskningsstation inklusive AquaNet-infrastrukturen är tillgänglig för SITES forskare framöver. Ett kanske intressant förhållande för SITES forskare är att Bolmen används som dricksvattentäkt och att kopplingen mellan vattenkvalitet och påverkan på nära 1 miljon förbrukare kan studeras. Inga andra sjöar som ingår i SITES nätverk används så direkt av så många människor. Men Bolmen är också en viktig fiskesjö med många aktiva fritidsfiskare och flera yrkesfiskare. Deras konkreta återkoppling till sjövattenkvalitet och ekologi kan kanske ge nya uppslag till forskning.