Höjdpunkter från 2020

Vi ser tillbaka på ett år där mycket blev annorlunda mot vad vi hade tänkt oss. En del har ställts in eller skjutits upp, mycket har anpassats för digitala format och vi har hitta nya vägar för att fortsätta bedriva forskning, utveckling och innovation för hållbar vattenanvändning.

Även Sweden Water Researchs verksamhet har påverkats både i form av förnyade arbetssätt och avsaknad av fysiska sammankomster då samtliga vetenskapliga konferenser och möten under året blivit inställda, framflyttade eller har genomförts digitalt. Ett annat exempel är Interregprojektet FanpLESStic-sea med parter från åtta länder runt Östersjön, som förlängts med sex månader bland annat till följd av att laborativ verksamhet inte har varit möjlig att genomföra i många av de medverkande länderna.

Det är med stolthet vi sammanfattar 2020 som ett otroligt händelserikt år med många höjdpunkter som vi delar med oss av här:

Strategiskt fokus

Sweden Water Research har idag 14 anställda varav åtta är industridoktorander. Totalt är 21 doktorander knutna till vår verksamhet. Vi har under sju års verksamhet gått från enkla industridoktorandprojekt med egenfinansiering till komplexa externfinansierade projekt. Under 2020 har Sweden Water Research tillsammans med sin styrelse enats om bolagets fortsatta strategiska inriktning. Mer om strategi och mål för verksamheten finns att läsa här: Om Sweden Water Research

Vårt arbete har utgångspunkt i våra ägarbolags gemensamma utmaningar; vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi. För att möta dessa utmaningar arbetar vi med åtta fokusområden där våra ägarbolag har en aktiv roll i det löpande arbetet. Länk fokusområden

Nya och avslutade projekt 2020

Bonus Cleanwater avslutades i mars 2020 efter tre års arbete för att minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön genom att utveckla nya reningsteknologier. Läs en sammanfattning av projektets slutrapport här.

Flera spännande projekt har startat under året.

 • REsilient WAter Innovation for Smart Water Economy (REWAISE) – Femårigt projekt med metoder för att utnyttja regnvatten på ett smart sätt på lokal nivå och därmed minska dricksvattenförbrukning i bl.a. Sege park i Malmö och Brunnshög i Lund.
 • Att skapa en hållbar framtid för dricksvatten med långsamfilter
 • Future City Water – digitalisering av hela dricksvattenkedjan för att med automatisk styrning minimera läckage, säkra kvaliteten och optimera användningen.
 • Future City Flow steg 3 – digitaliseringsprojekt som utvecklar lösningar för stadsplanerare, VA-bolag och avloppsreningsverk för att minska översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten.
 • Mistra InfraMaint – forskningsprogram vars huvudsyfte är att utveckla förmågan till att ta fram bättre underlag för beslut om ledningsnätsförnyelse.
 • Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk – utvecklar Inom projektet ska en dynamisk processmodell (digital tvilling) utvecklas för Öresundsverket i Helsingborg som kan användas för optimering och styrning i realtid för avloppsreningsverk
 • Urbana Bad 2020 – en fortsättning på projektet Urbana Bad som sedan 2018 utrett varför badplatserna längs våra stränder kan få dåliga badvattenprover.

Bakom kulisserna på Sweden Water Reseacrh-dagen, med moderator Maria Sätherström Lantz från WIN Water.

Konferenser och slutseminarier

Den årliga  Sweden Water Research-dagen arrangerades som vanligt sista fredagen i november, men istället för nätverkande och mingel blev det den första helt digitala SWR-dagen. Mer än 380 tittare tog del av SWRs resa framåt – från start-up till scale-up. Läs mer om dagen och se alla presentationer här: Intelligenta ledningar, badvattenkvalitet och bakterier – så blev SWR-dagen 2020

Andra arrangemang under året:

 • IWA Sweden 2020 – Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment. SWR medverkade i arrangemanget av ett specialistslutseminarium den 22–23 januari om biologiska biofilmsprocesser för avloppsvattenbehandling
 • Climate Change: Water, Responsibilities and Actions. SWR medverkade i arrangemanget av ett seminarium den 29 januari processen där klimatanpassning blir en del av samhällsplaneringen.
 • The Value in Wastewater — From Problem to Profit. Sweden Water Research var värd för WIN Waters första digitala möte som genomfördes den 7 maj och belyste ”Avloppsvatten som resurs – från problem till resursvatten”.
 • Slutseminarium BONUS Cleanwater. SWR arrangerade och medverkade i projektets slutseminarium den 27 februari. Projektet har medverkat till utveckling av nya processer för nedbrytning av mikroförororeningar och läkemedel i avloppsvatten.
 • Kurs i Urban dagvattenhantering. Under höstterminen medverkade SWR i införandet och genomförandet av LTH:s första grundkurs om urban regn- och dagvattenhantering. Kursen behandlar hur befolkningstillväxt, förändrad markanvändning, klimatförändringar, hur föroreningar sprids med dagvatten och önskemål om att integrera vatten i boendemiljön ställer nya krav på hur dagvattensystem skall utformas på ett hållbart sätt, både vad gäller flöden och föroreningar.
 • Workshop om rening från organiska mikroföroreningar i avlopp. I oktober anordnade Sweden Water Research en workshop för personal från VA SYD, NSVA, Sydvatten, Gryaab, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska Högskola med syfte att höja kunskapen och diskutera forskningen som gäller rening från organiska mikroföroreningar i avlopp.
 • Slutseminarium ELSA, Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk. Den 3 december genomfördes ett slutseminarium då projektet Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk) avrapporterades.
 • Ett fjärde reningssteg? Den 15 december medverkade SWR i arrangemanget av ett seminarium om rening från organiska mikroföroreningar från avloppsvatten inom projektet Less is More.

Disputationer

Kristofer Hägg, Emma Fältström, Kristjan Pullerits och Jing Li

Dessutom: Ellen Edefell och Misagh Mottaghi höll sina halvtidsseminarier under hösten 2020.

Vi ses 2021

Ja låt oss hoppas att vi kan ses, fysiskt, under 2021. Vi ser fram emot att arbeta med många nya spännande projekt tillsammans med våra ägarbolag och andra samarbetspartners. Vi ser fram emot kommande disputationer bland våra doktorander och att jobba vidare i de många spännande projekt som pågår. Dessutom ser vi fram emot att fortsätta arbetet inför IWA World Water Congress i Köpenhamn som skjutits upp till 2022, där mötet med kollegor från hela världen kommer att kännas extra speciellt!