IWA World Water & Waste water Congress i Tokyo, 2018

Vartannat år håller International Water Association (IWA) en kongress som samlar människor från hela världen runt frågor kring vatten och avlopp. 2018 samlades nästan tiotusen personer från sammanlagt cirka hundra länder i Tokyo, Japan.

Kongressen i Tokyo 2018 samlades nästan tio tusen deltagare och utställare för att nätverka, dela kunskap & innovationer, visa ny teknik och minska glappet mellan forskning och daglig VA-verksamhet. Kongressen består dels av seminarier med presentationer och workshops men också en stor mässhall, där Sverige hade en gemensam nordisk monter tillsammans med Island, Danmark och Norge. Från Sweden Water Research och moderorganisationerna NSVA, VA SYD och Sydvatten åkte en blandad grupp bestående av politiker, tjänstemän, ingenjörer, forskare, kommunikatör och projektledare, som deltog i den nordiska montern.

I den nordiska montern beskrev vi de utmaningar vi har i Sverige grupperade under rubrikerna framtidens städer, dricksvattenproduktion i ett ändrat klimat, näringsåterföring, åldrande infrastruktur och kopplade ett antal projekt till dessa. Målet med kongressen är att lära av varandra och få möjlighet att ta till sig vad som pågår i världen.

Övergripande ger kongressen ett värdefullt globalt perspektiv på våra frågeställningar och lösningar. På många sätt arbetar vi i VA-branschen med frågor där vi kan känna igen oss över världen – hur skapar vi hållbara lösningar för dricksvatten, avloppsrening och dagvattenlösningar? Hur stärker vi värdet av vatten? Vilka tekniska framsteg behöver vi ta för att komma vidare? Det är också värdefullt att vi skickar olika kompetenser till en internationell kongress – vi plockar upp olika saker från den och tar med oss hem. En annan viktig del av nyttan med att medverka är att samla information, erfarenheter och tankar inför IWA World Water Congress & Exhibition i Köpenhamn, 2020, där svensk närvaro är viktig.

Hållbarhetsmålen – den röda tråden genom kongressen

FNs hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) gick som en röd tråd genom kongressen. Det är tydligt att detta är det globala perspektiv och mål som vi vattenorganisationer arbetar med. Det gav en viktig insikt i att om vi globalt inte tillsammans klarar att nå målen som kopplar till vatten, så blir det också svårt att nå övriga mål. För verksamheterna behöver vi på ett tydligt sätt koppla våra mål till de globala målen. Viktigt också att vi ser till att skapa hållbara system för både staden och landsbygden. Klimatförändringens effekter påverkar hela jorden men på olika sätt för olika regioner och länder. Det betyder att vi kommer behöva större marginaler framåt för att skapa säkra och hållbara system som klarar både mycket och lite vatten. Flera keynote-presentationer poängterade betydelsen av att ha en politisk ledning som visar att något måste göras.

Digitalisering & ny teknik

Digitalisering också ett av de övergripande teman som återkom. Vi är på rätt väg för Sveriges del men vi behöver lägga in en växel till i för att komma framåt. Generellt tydligt att det är mycket prat om digitalisering men inte så många som faktiskt skapat nya lösningar. En framtida utmaning är hur vi hanterar all data som skapas, att vi skapar ett interface som kan koppla ihop olika system – och att vi kan analysera det vi mäter, så vi inte mäter för mätandets skull.

Ny teknik är självklart också viktigt för oss att hålla ögonen på och under kongressen presenterades 88 technical sessions med olika fokus. Något som återkom var de 3 R:n ”re-use, re-duse och re-cycle” som vi behöver förhålla oss i alla sammanhang framöver när vi tittar på nya lösningar gällande både teknik och systemutveckling. Detta medför att vi framöver behöver ha mer flexibla lösningar och system. Och det handlar om både enkla och komplicerade lösningar.

Resursåtervinning

Resursåtervinning var ett annat tydligt spår som löpte genom många seminarier och workshops. Off grid lösningar med decentraliserade system i det centraliserade systemet. Fosforåtervinning och mikroplast var två starka spår som kommit fram – framför allt mikroplast som över huvud taget inte fanns med förra kongressen. Småskaliga återvinningssystem, ex i en byggnad kan bli viktigare framåt. Men det betyder också att vi enklare behöver kunna testa saker, stor skillnad hur lagstiftning och regelverk stödjer möjligheterna till detta i olika länder. Sverige är svårt på detta sätt – hårda regler som gör det svårt att testa nya lösningar snabbt.

Mångfald & organisationskultur

Mångfald och organisationskultur togs också upp. Det är inte bara teknik som är lösningen – innovation och utveckling är en nyckel även för att skapa framgångsrika miljöer som människor vill arbeta hos och stanna kvar i men ändå utvecklas vidare. Hur motiverar vi våra medarbetare till att arbeta med innovation och utveckling? Hur skapar vi organisationskulturer som inkluderar, utmanar och utvecklar? Det är också en fråga om jämlikhet och mångfald, som vi behöver arbeta aktivt med för att vara attraktiva arbetsgivare och stärka en god kultur inom våra organisationer där det finns plats för många olika människor och drivkrafter. En nyckel för framgångsrika organisationer verkar vara tydlig samverkan mellan olika organisationer som kommun, akademi och innovationsföretag.

IWA 2020 i Köpenhamn

Nu arbetar vi vidare inför nästa kongress 2020 i Köpenhamn, där en svensk arbetsgrupp planerar för en gemensam svensk monter. Temat för kongressen 2020 är ”Water for smart liveable cities” och passar bra in i allt det arbete vi gör i Sweden Water Research. Vatt

Här finns mer information om kongressen.

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018