Lake Bolmen – Past, present and future

Ny rapport visar status och trender för sjön Bolmen, från 1966 till 2018. Rapporten är skriven av Anna Borgström, som är doktorand vid akvatisk ekologi på Lunds universitet och kopplad till forskningsstation Bolmen. Fokus för rapporten är tre globala hot: brunifiering, övergödning och klimatförändring.

Bolmen är en sjö av stort intresse och värde på grund av de ekosystemtjänster som sjön tillhandahåller, exempelvis vatten till dricksvatten till sju kommuner i Skåne. Flera  vattenkvalitéparametrar har blivit identifierade och analyserade utifrån tre fokuspunkter som består av tre storskaliga globala hot: brunifiering, övergödning och klimatförändring. Parametrarna som analyseras är siktdjup, vattenfärg, turbiditet, totalt kväve, total fosfor, total organiskt kol, syre, alkalinitet, konduktivitet, pH, klorofyll a och vattentemperatur.

Vattenresurser påverkas redan av klimatförändring, brunifiering och övergödning, något som hotar framtida produktion av dricksvatten och dricksvattentäkter.

Syftet med den här rapporten är att visa nuvarande status och trender i vattenkemi för sjön Bolmen, genom att sammanställa övervakningsdata från 1966 till 2018. På grund av stor
variation i vattenkemi mellan den södra och norra bassängen i sjön Bolmen så behandlas de separat.

Här hittar du Anna Borgströms rapport, som pdf. 

Anna Borgström är doktorand vid Akvatisk Ekologi på Lunds universitet. Här hittar du mer info om hennes forskning (länk till Lunds universitet).

Om forskningsstation Bolmen

Sedan 1 juni 2017 finns en forskningsstation etablerad i Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Bolmens forskningsstation leds lokalt av forskningsstationsföreståndaren Juha Rankinen. Sydvatten är huvudman för anläggningens, medan Sweden Water Research ansvarar för vetenskaplig planering, verksamhet och ansökningar.

Länk till forskningsstation Bolmens hemsida