Livedisputation på YouTube, fredag 27/3 om cyanobakterier i svenska ytvatten

På fredag försvarar vår doktorand Jing Li sin avhandling "Managing Eutrophic Waters in Artificial Recharge Plants - Cyanotoxin risk in Swedish freshwaters". Jings arbete kan direkt användas för att förstå om en sjö riskerar att få blomningar av cyanobakterier. Följ disputationen från kl 10.15 på YouTube.

Foto på Jing Li i labbet. Foto: Shokoufeh Salimi

Foto på Jing Li i labbet. Foto: Shokoufeh Salimi

Det som vanligtvis kallas blågröna alger, är egentligen inte alger utan cyanobakterier, kan växa till snabbt i sötvatten. Under vissa fall kan de växa så snabbt att vattnet blir alldeles grönt, man säger att vattnet blommar. Vissa blomningar kan åstadkomma bildning av gifter, toxiner, som kan bli direkta hot mot badare och dem som hämtar dricksvatten från ytvattnen.

-Jings arbete kan direkt användas för att förstå om en sjö riskerar att få blomningar av cyanobakterier. Hennes praktiska verktygslåda för kontroll av cyanobakterier (CMT; cyanobacteria management tool) ger konkreta förslag till hur man på ett vattenverk kan följa sin sjö och kontrollera om det finns ökad risk för blomning. Det är vetenskap och praktik på samma gång, säger professor Kenneth M Persson, Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och handledare för Jings forskning.

Cyanobakterier och ytvatten i Sverige och Vombsjön

Jing Lis avhandling handlar om hur cyanobakterier förekommer i ytvatten i Sverige i allmänhet och i Vombsjön i Skåne i synnerhet. Den handlar också om hur väl konstgjord grundvattenbildning fungerar för att avskilja cyanobakterier och toxiner vid beredning av råvatten till dricksvatten. Slutligen redovisas några analysmetoder som kan användas för att mäta förekomst av cyanobakterier och toxiner i råvatten och dricksvatten.

Fokus har varit på att ge dem som använder och förvaltar ytvatten kunskap och hanteringsmetoder för att hjälpa dem att förstå hur cyanobakterier förekommer i råvatten så att de kan förhindra eller mildra problem med blomningar och toxinförekomst i vatten. I arbetet har ett antal indikatorer utvecklats som kan visa risken för förekomst av cyanobakterier i vatten, så kallade cyanobacteria management tool (CMT).

Praktisk verktygslåda för vattenverk

Jings praktiska verktygslåda för kontroll av cyanobakterier (CMT; cyanobacteria management tool) ger konkreta förslag till hur man på ett vattenverk kan följa sin sjö och kontrollera om det finns ökad risk för blomning.

-Jing har arbetat noggrant och dedikerat med inte bara Vombsjöns vattenkvalitet utan också med diagnosverktyg för att förstå risken för blomning av cyanobakterier i alla Sveriges (och världens) övergödda vatten, sammanfattar Kenneth M Persson.

Följ Jing Lis disputation live på fredag

Här kan du vara med på Jing Lis disputation från kl 10.15 via YouTube (länk till disputationen).

Opponent är Daniel Hellström, i betygskommittén sitter Antonia Liess, Högskolan i Halmstad, Karin Rengefors, Lund University och Virginie Palladier, Universite de Limoges. Ordförande är Peter Dahlqvist, SGU.

Jing Li är doktorand på LTH, Institutionen för Teknisk Vattenresurslära och Sweden Water Research.