Markradar används på nytt sätt i Pipestatus

Arbetet med Pipestatus fortsätter och än så länge har 15 mätningar på olika ledningar genomförts. I höst väntar verifieringsarbetet hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där bitar från de ledningar där mätningar gjorts kommer att tas upp för att analyseras på laboratorium. Detta arbete kommer ligga till grund för verifieringen av de tillämpade metoderna.

Metoderna för statusbedömning kommer att ställas mot varandra för att se om och hur de kompletterar varandra. Ett av delmålen är att metoderna ska utvecklas för att kunna användas för statusbedömning av ledningar. Så är det med markradar. Markradar används traditionellt för att lokalisera nergrävda objekt men i Pipestatus testas markradar för ett helt nytt ändamål – för att få information om nergrävda ledningar och tecken på försämringar i dessa.

Projektdeltagaren Roberto Grassi från Adapis Georadar Teknik AB har mer än 30 års erfarenhet av radarundersökningar och tolkning ar signaler. I projektet befinner han sig nu i en spännande fas där han håller på att utveckla kunskap om hur radarsignaler ter sig från ledningar och han börjar nu urskilja upprepande mönster.

Det finns en teori om att korroderande delar av ledningar kan avge reflektioner som kan ser ut på ett speciellt sätt. När metalljoner vandrar ut från ledningen under korrosionsprocessen, kan dessa joner orsaka reflektioner som ser ut som en halo, en gloria, och detta är något som är intressant att utreda vidare.

Tillhör projekt

Pipestatus