Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet

Snart är bygget av en pilotanläggning klart på Källby avloppsreningsverk i Lund. Här testas en innovativ förbehandling av avloppsvattnet för att öka biogasproduktionen, minska elenergianvändningen, göra reningsverket mer kompakt och skapa möjligheter för nya biologiska reningsprocesser.

Pilotprojektet heter ICU – förbehandling. ICU (”I see you”) står för Ideal Carbon Utilisation (Idealt KolUtnyttjande). Projektet har erhållit 1,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket och nyligen 1 miljon kronor från Svenskt Vatten Utveckling.

Den förbehandling som ska studeras i projektet, förfiltrering i kombination med hydrolys och fermentering av primärslam, är unik i sitt slag. Dock har dess ingående komponenter studerats var för sig, men återfinns endast på ett fåtal avloppsreningsverk. Genom försök i pilotskala kommer drifterfarenhet och processkunskap inhämtas, som ligger till grund för att utveckla design och driftstrategi för fullskala.

Förbehandlingen förväntas:

  • öka återvinningen av organiskt kol genom att öka biogasproduktionen.
  • öka kapaciteten för biologisk rening och minska energianvändningen genom att minska den organiska belastningen till den biologiska reningen.
  • minska resursanvändningen och klimatpåverkan genom att omvandla avloppsvattnets kol till lättillgänglig kolkälla som kan utnyttjas för att minska och/eller ersätta behovet av metanol eller etanol vid biologisk kväveavskiljning.
  • minska ytbehovet för avloppsreningsverk genom att använda kompakta filter istället för stora försedimenteringsbassänger.

Projektet är en viktig pusselbit i VA SYD, NSVA och Sweden Water Researchs arbete med framtidens avloppsreningsverk. Elin Ossiansson är processingenjör och industridoktorand i projektet men också den som jobbat hårt med att projektera och leda arbetet med att bygga piloten. Driftgruppen på Källby ARV har också hjälpt till mycket, och kommer vara delaktiga i drift och provtagning när piloten körs. Även dricksvattenavdelningen på VA SYD är engagerad genom att de kommer att analysera prover på laboratoriet. David Gustavsson, forskningsledare på Sweden Water Research och VA SYD, är projektledare. Även Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, företaget Promiko och Tekniska Verken i Linköping är med i projektet.

Bygget ska vara klart i januari och pilotanläggningen kan ta emot flöden på 2-8 liter per sekund. Driftstarten påbörjas under sista veckan av januari 2020 med planerad drifttid på två år.

Någon vecka efter nyårshelgen är bygget klart.

Tillhör projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)