Projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

”Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten” har beviljats stöd från Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet ska utveckla reningsprocesser för att reducera läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar, som idag inte kan renas bort i de kommunala avloppsreningsverken.

Målsättningen är att ta fram riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk. Tekniker som kommer testas är ozonering, aktivt kol och möjliga efterpoleringstekniker. Dessutom kommer kostnadsuppskattningar, för införande av den nya tekniken ute på avloppsreningsverken, att tas fram och kan ligga till grund för beslut till framtida investeringar.

Under hösten/vintern 2014 kommer pilottester att genomföras på fem avloppsreningsverk inom VA SYD, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) och Gryaab.

”Genom att köra verkliga tester på flera olika befintliga avloppsreningsverk hoppas vi kunna få fram kostnadsuppskattningar och dimensioneringsförslag som är så tillförlitliga och sanningsenliga som möjligt”, säger Marinette Hagman på Sweden Water Research AB.

Samarbetspartners:
Projektet är ett samarbete mellan Gryaab, Göteborg Stad – Kretslopp och Vatten, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp), VA SYD, LTH (Lunds tekniska högskola), Sweco Environment AB och Sweden Water Research AB (som ägs gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA SYD).

 Till projektet Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Tillhör projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV