Så ser kommunernas uppströmsarbete ut

Emma Fältström, doktorand på Sweden Water Research, presenterar resultaten från sin studie Uppströmsarbete: idag och i framtiden.

Uppströmsarbete är en viktig del i arbetet med att minska miljöföroreningar i samhället och att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Emma Fältström har undersökt hur uppströmsarbetet ser ut i svenska VA-organisationer och hur det kan se ut i framtiden, för spillvatten såväl som för råvatten och dagvatten. Hon presenterar nu sina resultat i en rapport för Svenskt Vatten Utveckling.

Totalt 44 VA-organisationer har medverkat i studien genom en enkätundersökning. Därefter valdes 12 organisationer ut för intervjuer.

Majoriteten har uppströmsarbete

Majoriteten av de organisationer som svarade på enkäten hade någon form av uppströmsarbete idag. Uppströmsarbetet tycks fungera mestadels bra i kommunerna och majoriteten av de svarande ser uppströmsarbete som en viktig del av VA-arbetet. Flera kommuner upplever dock att det finns mer att göra och de flesta medverkande organisationer har mindre än en heltidstjänst tillägnad uppströmsarbete. Flera kommuner vittnar också om att uppströmsarbetet behöver prioriteras mer, men upplever att det kan vara svårt att avsätta tid och pengar när det inte är klarlagt vad arbetet innebär och de mätbart positiva effekterna inte alltid finns eller kan tydliggöras.

I sin rapport lyfter Emma fram olika behov som kommit fram i intervjuerna, till exempel vägledning gällande fett och dagvatten, och en sammanhållen vägledning för hela uppströmsarbetet.

Resultatet till nytta för många

Resultaten från den här studien ger en första inblick i hur uppströmsarbetet ser ut i svenska kommuner. De som praktiskt arbetar med frågorna, både på VA- och miljösidan har nytta av resultaten. Rapporten ger också en inblick i vad som kan ingå i ett uppströmsarbete, vilket bidrar till en större förståelse för arbetet. Detta är intressant för exempelvis VA-chefer samt andra delar av den kommunala verksamheten och myndigheter.

Läs hela rapporten

Kommunperspektiv på uppströmsarbete i Sverige i dag och i framtiden

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018