Stor potential för flödescytometri för snabbare analyser vid ledningsarbeten

Vad händer med dricksvattnets kvalitet under ett arbete i ledningsnätet? Skulle effektivare analysmetoder kunna hjälpa till att ge snabbare och säkrare ledningsarbeten? Sydvatten, VA SYD och Sweden Water Research har undersökt dessa frågor i en SVU-rapport.

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten var ett projekt under 2021 med finansiering från Svenskt Vatten Utveckling. I rapporten utvärderas flödescytometri som alternativ till 3-dygnsanalys (odlingsbara mikroorganismer vid 22°C) som i dag används för mikrobiologisk analys av vattnet efter ett ledningsarbete. Flödescytometri kan öka kunskapen om biologiska processer i ledningsnätet och kan även utvecklas för att övervaka dricksvattenkvalitet.

Slutsats: Författarna drar inga generella slutsatser när det gäller om snabbare analysmetoder skulle effektivisera ledningsarbeten. Men vid ledningsarbeten som planeras under stor tidspress skulle snabbare metoder medverka till att arbetena kan genomföras som planerat. De drar också slutsatsen att FCM har stor potential som metod för att öka kunskapen om biologiska processer under ledningsarbeten och i ledningsnätet generellt. Det finns också stora möjligheter att utveckla metoden för kvalitetsövervakning av dricksvatten.

Det här har varit ett viktigt samarbete i en fråga som är konkret och verksamhetsnära. Vi har flera stora utmaningar i branschen kring vattenkvalitetsmätningar och här har vi lyft på locket till en av dem, säger Markus Fröjd, projektledare på Sweden Water Research och ansvarig för fokusområdet Biologiskt stabila dricksvatten.

Rapporten är ett steg på resan mot alternativa mätmetoder för kvalitetsövervakning.

– Vi jobbar med kvalitetsfrågan på många sätt i Sweden Water Research och ägarbolagen, allt från hur vi testar ny teknik på Källby vattenverkstad till hur vi implementerar ny mätmetodik i våra VA-verksamheter, säger Markus Fröjd.

Läs rapporten här

Intresserad av att veta mer? Kontakta Markus Fröjd

 

Tillhör projekt

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten