SVU-rapport om sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen

En ny SVU-rapport undersöker sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen. EmmaLisa Nantin har tittat på olika samverkansinitiativ, bland annat Sweden Water Research, och hur formerna för återkoppling till ägarorganisationerna ser ut.

– Det är värdefullt att vår forskning inte bara bedrivs ute på fältet utan att vi även tittar inåt i vår egen organisation för att kunna förbättra oss. Sweden Water Research arbetar ständigt för att bli bättre på återkoppling till våra moderorganisationer, säger Kenneth M Persson, forskningschef Sweden Water Research.

Sammandrag: I rapporten beskrivs tre fall av samverkan mellan privat och offentlig sektor, samt fördjupad samverkan i två redan befintliga samverkansorganisationer. Analysen visar att tillit och kontinuerlig interaktion mellan aktörerna bidrar till framgångsrika samarbeten.

Sammanfattning: Samverkan både inom sektorerna och över sektorsgränserna blir allt vanligare i VA-branschen eftersom de utmaningar man står inför ofta går över gränsen för vad en ensam organisation eller sektor kan hantera. Olika typer av samverkan har olika för- och nackdelar, och kräver olika strategier för att nå framgång. Tidigare studier har fokuserat mycket på interkommunal samverkan, det vill säga mellan kommuner. Den här rapporten av EmmaLisa Nantin, Lunds universitet, fokuserar i stället på sektorsöverskridande samverkan, det vill säga samverkan mellan aktörer inom till exempel offentlig och privat sektor.

Efter en litteraturgenomgång ges tre exempel på nya samverkansinitiativ där det privata konsultföretaget Tyréns har arbetat tillsammans med tre olika kommuner för att lösa frågor kring vattenkvalitet, översvämningsproblematik och klimatanpassning. För att innovativa lösningar skulle komma till stånd visade det sig att det behövdes tillit mellan aktörerna och kontinuerlig interaktion, flexibla avtal, utbyte av idéer och kompetenser, drivande eldsjälar samt kommuner som var öppna för nya förslag och villiga att ta de risker som innovation innebär.

Rapporten diskuterar skillnaden mellan samverkan och samarbete. De två första fallen betraktas som samarbete eftersom processen var mycket interaktiv och byggde på kontinuerlig kommunikation. I det tredje fallet var upplägget mer likt samverkan där kommunen hade en mer specifik frågeställning, och gav ett uppdrag till ett företag som arbetade fram det resultat som kommunen bad om. Samarbete verkar vara den bästa formen för sektorsöverskridande arbete eftersom det bidrar till en gemensam bild av problematik och mål, och därför leder till goda utfall.

I nästa steg i rapporten undersöks två etablerade samverkansinitiativ för att se hur samverkan förändras och utvecklas över tiden. De två samverkansinitiativ som studerats är dels Sweden Water Research AB som sedan 2013 är en samverkansorganisation mellan de offentliga VA-organisationerna NSVA, VA Syd och Sydvatten, dels klustret Dag&Nät som är en äldre samverkansorganisation mellan offentliga och privata aktörer och med basen på Luleå tekniska universitet.

Det fördjupade samarbetet hade hittat strategier för att säkra de nyckelresurser som de nya samarbetena kämpade med, och det gjorde att samarbetet blev bättre. Sweden Water Research arbetar fortfarande för att hitta bra former för återkoppling till moderorganisationerna. Detta har man löst i det äldre samverkansinitiativet Dag&Nät där man arbetar med tvåvägskommunikation som handlar om att prata och lyssna till lika delar. Det leder till ökad respekt och förståelse mellan aktörerna och till bättre samarbete.

Läs hela rapporten här

Denna sida ingår i Höjdpunkter från 2018