Välkommen Elin, ny industridoktorand

Vi säger välkommen till vår nya industridoktorand, Elin Ossiansson! Elin kommer arbetar med projektet AGNES III, ett pilotprojekt på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Elin är processingenjör på VA SYD och industridoktorand vid Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar med projektet AGNES III, ett forskningsprojekt där biologisk rening av avloppsvatten med aerobt granulärt slam (AGS) testas i pilotskala på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

I pilotanläggningen kombineras AGS med för- och efterbehandling för att optimera utnyttjandet av det organiska materialet i avloppsvattnet och samtidigt framställa växtnäring av fosforn och en del av kvävet. Till sist filtreras vattnet för att uppnå låga utsläppshalter. Syftet är att utveckla resurssmart och kompakt avloppsvattenrening som bidrar till hållbara städer.

Tillhör projekt

AGNES – Aerobt granulärt slam