Slutseminarium ELSA, Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Många svenska avloppsreningsverk har potential att minska sin energianvändning, och luftningen är en viktig del att fokusera på. Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) som nyligen avslutades har resulterat i en SVU-rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen. Under seminariet kommer de huvudsakliga innehållet och slutsatserna från SVU-rapporten presenteras.

När: torsdag den 3 december, kl 13:00 – 15:30
Var: digitalt, med möjlighet att ställa frågor
Hur: anmäl dig via denna länk – länk till sändningen kommer att skickas ut dagen före seminariet.

Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk

Det är allmänt känt att luftning ofta står för den största delen av elenergianvändningen på våra kommunala avloppsreningsverk. Men hur kan energianvändningen minskas i en befintlig anläggning? Och hur bör en ny luftningsanläggning designas för bästa möjliga effektivitet? Vilka krav kan ställas vid en upphandling och hur kan dessa verifieras vid installation? För att nå energieffektiv luftning är det många perspektiv som behöver beaktas.

Under seminariet kommer huvudsakligt innehåll och slutsatser från SVU-rapporten att presenteras. Luftningssystemets uppbyggnad och funktion med olika typer av utrustning kommer att presenteras liksom de faktorer som påverkar energianvändningen vid luftning. Principerna för dimensionering och utformning av luftarsystem och blåsmaskiner kommer belysas liksom vad som är viktigt att tänka på vid kravställning. Upphandling baserat på livscykelkostnad står i centrum och exempel ges för möjligheterna att kontrollera den utlovade prestandan.

Målgrupp

Processingenjörer och driftpersonal på avloppsreningsverk samt leverantörer och konsulter inom avloppsvattenrening.

Preliminär dagordning

13:00-13:15 Inledning med bakgrund till ELSA-projektet (David Gustavsson, Sweden Water Research/VA SYD)
13:15-13:45 Energieffektiv luftning – Luftningsutrustning och faktorer som påverkar energianvändningen (Simon Bengtsson, Promiko)
13:45-14:15 Energieffektiv luftning – Design och styrning (Simon Bengtsson, Promiko)

14:15-14:30 Paus
14:30-14:50 Energieffektiv luftning – Drift, underhåll och upphandling (Simon Bengtsson, Promiko)
14:50-15:30 Mer tid för frågor och diskussion

Anmäl dig via denna länk

Om projektet

Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk) pågick mellan 2017-2019 och var indelat i nio olika arbetspaket: Nuläges- och behovsanalys, Litteratursammanställning, Design och utformning, Drift och underhåll, Instrumentering, styrning och reglering, Modellering, Fallstudier, Upphandling och Kommunikation. Förutom litteraturstudier, har också muntliga intervjuer, enkätundersökningar, workshops och studiebesök  genomförts.

Projektets parter har representerat alla viktiga intressenter gällande luftningsanläggningar vid kommunala avloppsreningsverk som VA-bolag, leverantörer, konsulter, entreprenörer, forskningsinstitut och universitet.