Sweden Water Research-dagen 2017

NÄR Fredagen den 24 november klockan 8.30-16.00, anmälningstiden har gått ut
VAR Hörsalen på Medicon Village, Lund. Konferenslokalen ligger i bottenplan med ingång via parkeringsplatsen bakom restaurangbyggnaden

PROGRAM 8.30-16.00
8.30-09.00 Kaffe och macka

09.00-09.10 Carina Svensson
, ordförande i Sweden Water Research hälsar välkommen och dagens moderator Maria Nordblad Stålgard presenterar sig och dagen

09.10-09.30 Highlights från IWA Sveriges mikroplastseminarium som hölls i Malmö 8-9 november, Sweden Water Research HB Wittgren sammanfattar och belyser det viktigaste

09.30-10.15 Fem forskare gånger sju minuter, del 1
Sandy Chan och Kristjan Pulleritz – Att förstå det osynliga

Nya DNA-metoder har öppnat upp möjligheten att studera den hittills okända bakteriefloran i detalj. Följ med bakterierna genom vårt dricksvattensystem.

Ellen Edefell – Läkemedelsrester i avloppsvatten – Vad ska bort och hur
Varför kan läkemedelsrester i avloppsvatten vara ett problem och vad vi kan göra åt det? En kort sammanfattande omvärldsbevakning och till­gängliga reningstekniker.

Salar Haghighatafshar – Blå-gröna dagvattenlösningar på mesoskala
Blå-gröna dagvattenlösningar kan implementeras på urbana ytor för att fördröja och att minska urban avrinning. Det kan ske på mikro-, meso- och makroskala. Vad kan vi lära oss från ett etablerat blå-grönt dagvattenhanteringssystem på mesoskala i ett kombinerat nätverksperspektiv?

10.15-10.45 Fikapaus

10.45-11.15 Varför är forskningen viktig för NSVA, Sydvatten och VA SYD?
Pär Gustavsson avdelningschef Avloppsrening, NSVA, Svante Lönnqvist Produktionschef Vombverket, Sydvatten och Karin Fernström avdelningschef Ledningsnät, VA SYD i samtal med Katarina Pelin, förbundsordförande VA SYD

11.15-12.00 Visioner och utmaningar
Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör VA-tidskriften Cirkulation

12.00-13.15 Lunch

13.15-14.00 Fem forskare gånger sju minuter, del 2
Maja Ekblad – Reducing concentrations of microplastics and organic
micropollutants – up-stream and downstream abatements strategies
Hur kan vi kombinera lösningar både uppströms och nedströms för att minska koncentrationerna av mikroplast och organiska mikroföroreningar? Detta bidrag kommer att presenteras av Maja Ekblad och Emma Fältström på IWA Young Water Professionals Conference i Kapstaden i december.

Kristofer Hägg – EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning
Genom att under vintern lagra dricksvatten i den sedimentära berg­grunden kan kommuner säkra en hel årsförbrukning av vatten, en metod som kan vara lösningen på Sveriges vattenbrist under sommaren.

EmmaLisa Nantin – Samarbete för innovation
Förutsättningar och antagande gällande sektoröverskridande samarbeten för innovation i offentlig sektor.

Jing Li – Stopp för cyanotoxiner i dricksvatten
En av de största utmaningarna i dricksvattenförsörjningen är algblom­ningar, eller egentligen cyanobakterieväxt, i sjöar vi använder som vattentäkter. Forskningsresultat presenteras, bland annat hur man kan förstå vad näringstillförseln gör för blomningar, vilka cyanobakterier som finns i sjön och vilka barriärer mot cyanobakterier och cyano-bakterier som finns vid Vombverket.

14.00-14.40 Vad behövs inom svensk vattenforskning?
Daniel Hellström från Svenskt Vatten Utveckling pratar utifrån Vattenvisionen och Agenda 2030

14.40-15.10 Fikapaus

15.10-15.40 Nästa år vet vi… Sweden Water Research forskningschefer sammanfattar 2017 och blickar framåt

15.40-15.50 Grattis Lunds universitet 350år! Stacey Sörensen, prorektor Lunds universitet tillsammans med forskningscheferna för Sweden Water Research och ordförande Carina Svensson

15.50-16.00 Avslutning, Ordförande Carina Svensson sammanfattar dagen tillsammans med moderator Maria Nordblad Stålgard

Här kan du läsa hur du hittar du till Medicon Village, med buss eller bil. Där finns också information om parkeringsmöjligheter.