Vill du vara med och utveckla framtidens toalettsystem?

Tisdagen den 29 augusti kl. 10:30-15:00
Scandinavian Center (VA SYD:s huvudkontor), Hjälmaregatan 3, Malmö

Seminariet är indelat i två delar. Första delen innehåller föredrag som berör anledningar till varför vi ska sortera ut urin, urinens kemiska egenskaper, tidigare erfarenheter av urinsortering samt hur framtidens urinsorterande system kan se ut. Andra delen fungerar mer som en workshop där vi diskuterar frågeställningar som: Hur vill vi sortera ut urinen? Kan brukarna ens tänka sig urinsortering? Vad är litet/stort underhållsbehov för en toalett? Är vi redo för vattenfria toaletter?

Vem är seminariet för?

Vi bjuder in toalettillverkare, VVS-företag, industridesigners, fastighetsägare och byggherrar att delta.

Är du intresserad av att delta på seminariet?

Anmäl dig senast den 20 augusti via email till david.gustavsson@vasyd.se

Om projektet Uricycle

Uricycle är ett Vinnova-finansierat projekt (steg 1 – initiering) som syftar till att diskutera, bedöma potentialen och vidareutveckla en urintorkande systemlösning som har utvecklats av Sveriges Lantbruksuniversitet. Målet är att producera ett pulver, en mix av torkat urin och exempelvis biokol, som är ett kommersiellt gångbart gödselmedel med ett kväveinnehåll på minst 15%.
Det övergripande målet med projektet är att i nästa projektfas utöka antalet projektmedlemmar (steg 2 – samarbetsprojekt) för att i den slutgiltiga projektfasen (steg 3 – följdinvestering) kunna installera ett urintorkande system i minst en fastighet i exploateringsområdet Sege Park i Malmö som ett alternativ till det konventionella avloppssystemet.

Kretsloppet av växtnäring som återfinns i toalettavloppet behöver slutas för att minska beroendet av importerad fosfor och för att minska kväveflödena, vilka bidrar till stor miljöpåverkan. Dagens kommunala avloppssystem medför att endast en liten del av den växtnäring som återfinns i avloppet återförs till åkermark. Urinen står för 85% av växtnäringen i toalettavloppet, men enbart ca 1% av allt avloppsvatten från hushållet. Det saknas dock attraktiva och användarvänliga urinsorterande toaletter med lågt underhållsbehov som inte blandar in spolvatten i urininsamlingen.

Uricycle består idag av ett konsortium av viktiga aktörer i kedjan för att återföra växtnäringen från hushållen till jordbruket, via bostadsföretag (MKB), kommun (Malmö Stad), VA-huvudman (VA SYD), lantbrukare (Värpinge Grön Livscultur och Lantmännens Riksförbund, LRF) och forskare (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Sweden Water Research) samt nätverket Sustainable Business Hub Scandinavia.