Exjobbsförslag våren 2021: Vilken ekonomisk och teknisk potential innebär snabbare inkoppling av nya dricksvattenledningar?

En kostnads-nytto-analys med fokus på dricksvattenkvalitet.

VA SYD genomför i samverkan med Lund Tekniska Högskola, Sydvatten, NSVA och SWR ett projekt som beviljats stöd från Svenskt Vatten Utveckling under hela 2021.

Projektet heter Snabba och säkra ledningsnätsarbeten. I detta projekt kommer vi att utveckla och utvärdera snabbare metoder för att analysera dricksvattenkvaliteten vid planerade och oplanerade ledningsarbeten. Målet är att minska tiden för inkoppling av nya ledningar men att ändå kunna koppla in på ett kvalitetssäkrat sätt. Målet är vidare att minska dricksvattenförlusterna till följd av spolning och att genomföra mer kostnadseffektiva ledningsnätsarbeten.

Som en del av detta SVU-projekt genomförs två examensarbeten på Masternivå. Resultaten kommer att användas i projektrapporten.

Syfte

Examensarbetets huvudsyften kan sammanfattas:

  1. Litteratursammanställning avseende kunskapsläget om vilka samhällskostnader som kan hänföras till arbeten på dricksvattennätet (trafikavstängningar mm).
  2. Analys av vilka aktiviteter/projektsteg som är mest kostnadsdrivande för beställaren (dricksvattenleverantören) samt för samhället.
  3. Analys av ekonomisk och teknisk potential om ledningsnätsarbetena kunde utföras på kortare tid med hjälp av snabbare analysmetoder för dricksvattenkvalitet.

Punkten 2 och 3 kan med fördel genomföras som fallstudier baserat på genomförda ledningsarbeten i regionen.

Metoder

Se stycket om examensarbetets syfte ovan. Metoddelen av detta examensarbete kommer att diskuteras tillsammans med projektgruppen för SVU-projektet.

Förutsättningar

Examensarbetet genomförs som en del av ett beviljat SVU-projekt och måste därför anpassas till projektomfattningen för SVU-projektet. Examensarbetet kan författas på engelska men goda kunskaper i svenska är en förutsättning för genomförandet.

När?

Våren 2021.

Intresserad av detta exjobb?

Kontaktpersoner för frågor:

Josefin Barup, VA SYD, Josefin.barup@vasyd.se

Dr. Cathrine Paul, Lund University, catherine.paul@tvrl.lth.se