Exjobbsförslag våren 2018 – Miljösystemanalys av fosforåtervinning från avlopp, slam och aska

Bakgrund
I Sverige är det huvudsakligen genom slamspridning på åkermark som fosfor från avloppsvatten återvinns, men endast ca 25% av slammet används på detta sätt. Resten används framförallt som komponent i anläggningsjord och för deponitäckning, vilket inte kan sägas innebära återvinning av fosfor. Vidare gör förmodat skärpta krav för slamspridning på åkermark det osannolikt att denna form av återvinning skulle kunna öka nämnvärt. Samtidigt är det en ambition i både Sverige och andra länder att återvinningen av fosfor ska öka.

I princip finns tre sätt att åstadkomma ökad återvinning: (i) klosettvatten- elller urinsortering, som gör att merparten av fosfor (och även kväve och kalium) inte hamnar i avloppsvattnet, (ii) utvinning av fosfor ur avloppsvatten eller rejektvatten genom t.ex. struvitutfällning, eller (iii) termisk behandling av slam med utvinning av fosfor ur restprodukten.

Mål
Att skapa underlag för prioriteringar angående försöksverksamhet och forskning i pilot- och fullskala.

Metod
Miljösystemanalys av alternativen (ii) och (iii), där olika systemlösningar formuleras och jämföres avseende material-, substans- och energiflöden, samt i möjligaste mån även avseende teknikmognad och ekonomi.
Som en viktig utgångspunkt finns en redan genomförd översiktlig analys av (iii), förbränning av slam med utvinning av fosfor ur askan, som även innefattar pyrolys av slam.

När?
Våren 2018

Kvalifikationer
Dokumenterade kunskaper inom VA-teknik och miljösystemanalys, t.ex. material- och substansflödesanalys, energibalansberäkningar och livscykelanalys.

Handledare
Åsa Davidsson, VA-teknik, LTH (Asa.Davidsson@chemeng.lth.se)
Hans Bertil Wittgren, FoU-chef, VA SYD/Sweden Water Research (HansBertil.Wittgren@vasyd.se)