Potential för återanvändning av avloppsvatten kring Ellinge avloppsreningsverk

Bakgrund

Dricksvatten är en värdefull resurs som vi har lagt resurser på att bereda och transportera till kund. Trots detta används dricksvatten ofta inom tillämpningar där en betydligt lägre kvalitet är fullgod. Samtidigt släpps renat avloppsvatten till recipienten utan att användas igen. På Ellinge ARV (avloppsreningsverk) förbereds för återanvändning av det renade avloppsvattnet som processvatten inom reningsverket. Om det finns intresserade kunder skulle samma vatten även kunna levereras till externa kunder. Ett första steg för att kunna göra det är att identifiera vilket intresse som finns hos vattenverksamheter i omgivningen att använda det renade avloppsvattnet.

Mål

Målet med detta projekt är att kartlägga potentialen för verksamheter runt Ellinge ARV att byta ut dricksvatten mot en annan vattenkälla. Fokus för studien kan anpassas utifrån studentens kompetens och intresse och kan exempelvis vara juridiskt, ekonomiskt eller socialt.

Inom vilka verksamheter finns det stor potential och vilja? Inom vilka verksamheter finns det lägre vilja och vad skulle behövas för att ändra på detta? Vilka har drivkrafterna varit för de verksamheter som har bytt vattenkälla? Hur skulle en verksamhets vattenkostnader påverkas vid byte till renat avloppsvatten? Vilka juridiska förutsättningar finns för reningsverket att leverera avloppsvatten externt?

Metod

Information samlas in förslagsvis genom enkät- och intervjustudier med verksamheter i området som använder dricksvatten samt verksamheter utanför området som valt att byta till annan vattenkälla. Enkäter och intervjuer kommer att genomföras på svenska även om examensarbetet i sig kan författas på engelska.

Intresserad av projektet?

Kontakta Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör VA SYD Esmeralda.Frihammar@vasyd.se