Cirkulära avloppssystem

Cirkulära avloppssystem

Dagens konventionella avloppssystem är ett linjärt system som är uppbyggt för att vara just det. Vattnet, som inte bara utnyttjas som vattenkälla utan också som transportmedium, återanvänds inte alls. Växtnäringen i avloppet återförs i mycket liten utsträckning till jordbruket.

Det organiska materialet återförs också i liten utsträckning till jordbruket, men cirka en tredjedel används för att producera biogas. Värmen i avloppet utnyttjas till viss del vid de centraliserade reningsverken, där dock en hel del värme redan har gått förlorad på vägen. Dessutom tillförs det en mängd olika kemikalier till avloppsystemet som försvårar ett enkelt införande av cirkulära avloppssystem.

Vårt linjära avloppssystem bidrar till ett sårbart samhälle uppbyggt på ett fåtal dricksvattentäkter, ett jordbruk helt beroende av importerat mineralgödsel, en på organiskt material utarmad jordbruksmark och ett fjärrvärmesystem uppbyggt på skogsråvara som genererar nettokoldioxidutsläpp på kort sikt. Vi kan inte förändra det linjära systemet på kort sikt. Lösningar för cirkulära system måste ta hänsyn till dagens system, men vid renovering och nybyggnation kan cirkulära system beaktas redan idag.

Ett cirkulärt avloppssystem i vår region innebär att

• All växtnäring i avloppet ingår i den lokala matproduktionen.
• Värmen i avloppsvattnet återutnyttjas.
• En del av det organiska materialet i avloppet utnyttjas för energi för att upprätthålla avloppssystemet. Resten av det organiska materialet ska ingå i den lokala matproduktionen.
• Vattnet i avloppet återutnyttjas.

Syftet med detta fokusområde är att skapa hållbara cirkulära avloppssystem genom att utveckla och testa nya tekniska lösningar i såväl centraliserade såsom i distribuerade system.

Vad jobbar SWR med kopplat till fokusområdet?

Vi jobbar med

-Slamspridning på åkermark - Alternativ slamavsättning - Växtnäring i avlopp – en naturlig del av matproduktionen - Framtida avloppssystem - Uppströmsarbete - Förbättrad biogasproduktion - Värmeåtervinning - Återvunnet vatten