Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

I dagsläget är de kommunala avloppssystemens huvudsakliga uppgift att samla in och behandla avloppsvatten för att förhindra smittspridning och övergödning. Allt fler studier visar på att organiska mikroföroreningar, som läkemedelsrester, hygienprodukter, hormoner, industrikemikalier, pesticider och andra ämnen, kan ge upphov till oönskade biologiska effekter i vattenmiljöer.

Flera av dessa ämnen hamnar i vattendrag, sjöar och hav via vatten från avloppsreningsverk. Enbart ett fåtal ämnen bryts delvis ned på dagens reningsverk. För att rena bort en betydande del av dessa ämnen behöver andra tekniska lösningar installeras än de som finns på verken idag.

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar som ozonering och dosering av eller filtrering genom aktivt kol, för nedbrytning respektive adsorption av mikroföroreningarna, har installerats på ett fåtal avloppsreningsverk runt om i världen. Vi behöver veta mer om teknikernas effektivitet med avseende på reduktion av mikroföroreningar, energianvändning och resursåtgång på våra ägarbolags reningsverk samt vilka ämnen som bör prioriteras och varför.

Det finns i dagsläget inga krav på svenska reningsverk att införa rening från organiska mikroföroreningar, men det kan komma inom en 10-15 års period. Ett fåtal reningsverk i Sverige har infört rening och utbyggnaden främjas av investeringsbidrag från Naturvårdsverket för att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön.

Syftet med detta fokusområde är att hitta, beskriva och utveckla lämpliga lösningar för rening från organiska mikroföroreningar i avlopp på ägarbolagens nuvarande eller framtida reningsverk.

Vad jobbar SWR med kopplat till fokusområdet?

De övergripande målen för fokusområdet är att

 • Studera reduktion av olika mikroföroreningar med hjälp av ozonering och aktivt kol.
 • Ta fram dimensioneringskriterier och styrstrategier för effektiv användning och minskat mängdbehov av ozon och aktivt kol.
 • Utveckla efterbehandlingssteg för ozonering.
 • Studera granulärt aktivt kols bäddvolymer med olika förbehandlingar.
 • Studera olika biologiska reningsprocessers reduktionsförmåga.
 • Studera hur effekten av biprodukter och transformationsprodukter påverkar val av reningsmetod.

För att nå syftet och de övergripande målen gör vi bland annat

 • Genomfört en kunskapssammanställning av avskiljningsmetoder som tillämpas i fullskala.
 • Genomför pilottester på olika reningsverk och avloppsvatten.
 • Genomför labbförsök.
 • Samarbetar med laboratorier med god erfarenhet av analys av mikroföroreningar.
 • Utnyttjar scintillation som analysmetod för nedbrytning av mikroföroreningar.
 • Gör preliminära kostnadsuppskattningar.
 • Jobbar i nära samarbete med teknikleverantörer.

Mål för fokusområdet

På 4 års sikt, år 2025, ska vi veta:​

 • om ett specifikt avloppsreningsverk ska välja ozonering, aktivt kol eller en kombination av dessa som reningsprocess, och​
 • hur styrningen av en ozoneringsanläggning ska se ut.​