Resurssnål och miljövänlig avloppsrening

Resurssnålt, miljövänligt, kompakt och robust

Ett avloppsreningsverks främsta uppgift är att ta emot och rena avloppsvatten. Reningen ska också möjliggöra återvinning och återanvändning av avloppsvattnets innehåll, genomföras på ett resurssnålt sätt samt inte bidra till global upphettning eller annan miljöpåverkan.

Många befintliga reningsverk står inför allt strängare utsläppskrav, kapacitetsbrist på grund av ökande belastning, och en omgivande bebyggelse som kryper närmare. Därför kan det krävas om- och utbyggnader, samtidigt som kostnader för investeringar och drift ska vara rimliga.

Avloppsreningen kräver resurser framför allt i form av el, kemikalier, bassänger, maskinell utrustning och personal. Tuffare reningskrav för att öka kvaliteten på det renade avloppsvattnet kan leda till ett större resursbehov. Digitalisering och automation/reglering är viktiga verktyg för att minska resursbehovet, men det finns fortfarande en stor potential i utveckling av nya biologiska, fysikaliska och kemiska reningsmetoder.

En resurssnål rening innebär ofta en lägre miljöpåverkan, men inte alltid. Klimatpåverkan från avloppsvattenrening kan vara betydande vid direkta emissioner av lustgas, metan och fossil koldioxid. Både mätningar av utsläpp och systemanalyser är viktiga för att kunna bedöma ett reningsverks miljöpåverkan.

Syftet med detta fokusområde är att utveckla nya avloppsreningsprocesser, men även att vidareutveckla befintliga processer och processkombinationer som leder till resurssnåla, miljövänliga, kompakta och robusta avloppsreningsverk med god arbetsmiljö.