Katharina Lührig

Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms

Disputerade 2016-05-27

Länk till publikationen

Om avhandlingen


I Sverige används både grundvatten och vatten från vattendrag och sjöar som dricksvatten. Men trots rening så är dricksvattnet inte sterilt. Det är hemvist för enorma mängder mikroorganismer och bakterier. Mikroorganismerna kommer från våra sjöar och vattentäkter, men också från vattenverk och ledningsnät. En del av bakterierna kan bilda en biofilm genom att växa på vattenledningsrörens ytor. Biofilmen innehåller mer än 95 procent av totala antalet bakterier i ledningsnätet. Bakterierna i biofilmen är viktiga eftersom de tar bort skadliga ämnen ur dricksvattnet och ger vattnet smak. Bakteriesamhällen i biofilm kan påverkas av många faktorer, som till exempel temperatur och årstid, reningsmaterial och kvalitet på vattenkällan.

Katharina Lührig har i sin forskning analyserat biofilmsamhällen från ledningar och vattenmätare med hjälp av modern DNA-teknik (storskalig sekvensering). Hennes forskning visar hur komplex bakteriesammansättningen är i vattenledningarnas biofilm. Hon jämförde biofilmsamhällen från två olika dricksvattenledningar med vatten från olika sjöar, vilket visade på en överraskande hög mångfald av bakterier.

Resultatet visar att biofilm som genereras från ytvatten och grundvatten har helt olika bakteriepopulationer. Det tyder på att källan till vattnet som används för dricksvattenproduktionen har stor inverkan på sammansättningen av bakterier i biofilmen – och därför också på smak och kvalitet. Pro-jektet har öppnat nya möjligheter att systematiskt studera mikroorganismernas inflytande på vattnets kvalité och säkerhet.

Här hittar du en längre sammanfattning av avhandlingen (som pdf)

Kontakt

Kontakt Katharinas handledare: Peter Rådström