Nyheter –

Doktorandtjänst inom anpassning av stadens avloppsledningsnät till förändrat klimat

Sweden Water Research i samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) söker dig som vill doktorera och är intresserad av dagvatten- och skyfallshantering. Du kommer att forska på framtida sätt att designa och planera stadens avloppsledningsnät i ett förändrat klimat.

Doktorandtjänst inom rening av källsorterat gråvatten

Sweden Water Research i samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) söker dig som vill doktorera och är intresserad av avloppsvattenrening. Du kommer att forska på framtida sätt att rena källsorterat spillvatten till mycket låga utsläppsnivåer med hjälp av biologisk, mekanisk och kemisk rening.

Industridoktorander som ska leda vägen mot smart hantering av vatten- och avloppsledningsnäten

NSVA och VA SYD söker var sin industridoktorand som med hjälp av ny och befintlig data om ledningsnäten och dess omgivningar ska undersöka hur man kan förstå ledningarnas skick och koppla denna förståelse till beslut om investeringar, prediktivt underhåll eller felavhjälpning. Doktorandtjänsterna är placerade hos NSVA respektive VA SYD och knutna till avdelningen för teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola (LTH). Doktorandernas arbete ingår som en del i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint där 10 doktorander och ytterligare forskare runt om i Sverige samarbetar för att lyfta kommunernas förmåga till smart underhåll av infrastruktur.

Industridoktorander i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint

Nu söker vi två industridoktorander till NSVA och VA SYD för arbete i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint om smart underhåll av ledningsnät.

Doktorand i biologi

Lunds universitet söker en doktorand i biologi som ska arbeta med att studera orsaker, mekanismer och möjliga åtgärder för att säkerställa framtida vattenkvalitet och ekosystemfunktion i sjöar.

Doktorand i psykologi med inriktning på genus och karriärintresse

Institutionen för psykologi och Sweden Water Research utlyser gemensamt en doktorandtjänst med inriktning på frågor kring vad som påverkar karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra.
Foto på Bolmen: Sydvatten

Industridoktorand om Bolmens hydrologi

Nu söker vi industridoktorand till projekt om förståelse för hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet. Vi söker dig med bakgrund som civilingenjör i ekosystemteknik eller väg- och vatten, eller motsvarande. Du bör ha stort intresse för dricksvattenfrågor.

Doktorandtjänst inom läkemedelsrening från avloppsvatten

Vi söker dig som vill doktorera och är intresserad av avloppsvattenrening. Inom ramen för ett internationellt projekt kommer du att forska på hur man på ett energieffektivt sätt kan avskiljning organiska mikroföroreningar med hjälp av metoder som adsorption och membranfiltrering.
Ultraviolet light emitting diodes

Doktorandtjänst kring vattenrening med UV-LED

Sweden Water Research, RISE Acreo och Lunds universitet söker doktorand till ett gemensamt fyraårigt projekt kring vattenrening med UV-LED-teknik.

Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Fakturering

Sedan den 1 april 2019 tar vi endast emot e-fakturor. Vi tar alltså inte emot fakturor via mail eller post. Om man inte har en…