Hamse Kjerstadius

Projektledare

Deltar i projekt

Pågående projekt

MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, steg 3

MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system, steg 3) är ett Vinnova-projekt inom Utmaningsdriven innovation steg 3 – implementering. Projektet kommer att dokumentera processer för utveckling…

Pågående projekt

Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer

Detta projekt syftar till att visa på hur grön-blå infrastruktur kan integreras i urbana områden genom att kontinuerligt tillhandahålla renat gråvatten för bevattning mm under…

Avslutade projekt

Run4Life – Recovery & utilisation of nutrients 4 low impact fertiliser

Run4Life visar en alternativ strategi för att förbättra återvinning av resurser från avloppsvatten, med hjälp av ett decentraliserat system där svartvatten (toalettavloppsvatten), gråvatten (bad-, disk-…

Avslutade projekt

Odlande stadsbasarer – för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling, steg 3

I outnyttjade underjordiska utrymmen eller nedlagda industrilokaler skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp. Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Näringsåtervinning från avloppsvatten – litteraturstudie: en översikt av tekniker, kostnader och miljöpåverkan

Avvattnat rötslam innehåller i princip allt fosfor som avskiljs på ett kommunalt avloppsreningsverk. Dock hamnar endast ca 15 % av kväveinnehållet i inkommande avloppsvatten i…