David Gustavsson

Forskningsledare, VA SYD

David Gustavsson är fokusområdesledare för fokusområdena Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp, Cirkulära avloppssystem och Resurssnål och miljövänlig avloppsrening.

David har jobbat på VA-verket Malmö/VA SYD sedan 2006. Sedan 2015 är han till 100 % uthyrd till Sweden Water Research som forskningsledare. David bedriver och leder forskning för att effektivisera de centrala kommunala avloppsreningsverken dels genom åtgärder direkt på reningsverken och dels genom åtgärder uppströms verken. Han är särskilt intresserad av biologiska processer, systemanalyser, kretslopp av växtnäring och urinsortering.

Fyra små glasflaskor med olikfärgat innehåll

Pågående projekt

Decentraliserad rening av avloppsvatten

I stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg källsorteras avloppsvattnet i två fraktioner, gråvatten och svartvatten. Området ska…

Gräs som växer i rader av betongcirklar

Pågående projekt

Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol

Även jordens kemiska egenskaper som relaterar till fosfortillgängligheten ska studeras kontinuerligt. Ett försöksled utan fosfortillförsel…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt…

Pågående projekt

Ökad biogasproduktion genom industriell symbios – samrötning av ångförbehandlat halm och avloppsslam

Potentialen skulle kunna realiseras på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt genom industriell symbios mellan lantbrukets halmproduktion,…

Avslutade projekt

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest består av en förbehandling med kalciumhydroxid som resulterar i att fosfor fälls ut i…

Grafer på en dataskärm

Pågående projekt

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Befintliga belastningsdata från ARV är viktiga, men är ofta bristfälliga, och ofta används schablonvärden för…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Näringsåtervinning från avloppsvatten – litteraturstudie: en översikt av tekniker, kostnader och miljöpåverkan

Rapporten beskriver etablerade och nya tekniker för kväveåter­vinning ur avloppsvatten, och jämför återvinningsmetoderna med andra…

Pågående projekt

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället

PROJEKT PÅ VA SYD Projektet ska vidareutveckla pyrolys för frörens, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och…

Slam i solnedgång - Ulf Nyberg

Avslutade projekt

Arena för testbäddar inom näringsåtervinning från avloppsströmmar

Sveriges avloppsreningsverk står inför stora utmaningar att få avsättning för de 900 000 ton näringsrikt…

Pågående projekt

Mätning av direkta växthusgasemissioner från avloppvattenreningsbassänger

Klimatneutralitet inom VA-branschen kan bara uppnås om emissioner av växthusgaserna lustgas och metan är låga. Detta projekt ska arbeta med att etablera en mätmetodik för att mäta utsläpp av koldioxid, lustgas och metan från avloppsvattenreningsbassänger.

Pågående projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)

DOKTORANDPROJEKT I rening av avloppsvatten behövs lättillgänglig kolkälla. Det ger energi till bakterier som renar…

Foto granuler mot mörk bakgrund.

Avslutade projekt

AGNES – Aerobt granulärt slam

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik.

Avslutade projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

Avslutade projekt

Manammox

En introduktion av anammoxbakterier, som en betydande kväveavskiljande process i huvudströmmen på avloppsreningsverk, skulle kunna…

Teknologie doktorsexamen i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Lunds Tekniska Högskola (2012)

Civilingenjörsexamen i ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola (2005)

Bengtsson, S., de Blois, Mark., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) A comparison of aerobic granular sludge with conventional and compact biological treatment technologies Environmental Technology,

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I. (2020) Manammox – anammox research at Sweden Water Research IWA Sweden seminar on Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment – Opportunities, Challenges and Limitations, Malmö, Sweden, January 22-23, 2020.,

Bengtsson, S., Fujii, D., Andersson, S., Arnell, M., Fredriksson, O. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Energy efficient aeration in the Swedish wastewater sector Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,

Gustavsson D. (2019) Hvordan forbedre avløpsrensing i urbane områder og samtidig oppnå økt gjenbruk av plantenæringsemner. Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen. Norwegian seminar in a forum for circular economy in the Norwegian wastewater business. Oslo, Norway, November 13, 2019.,

Lindblom E., Arnell M., Flores-Alsin X., Stenström F., Gustavsson D. J. I., Yang J. & Jeppsson U. (2015) Dynamic modelling of nitrous oxide emissions from three Swedish sludge liquor treatment plants. Water Science and Technology 73(4), pp. 798-806.

Gustavsson D. J. I. (2016) Pilot and prototype experiences at Sjölunda WWTP. Workshop – The future is here: experiences in the full-scale implementation of mainstream deammonification for leading edge nitrogen removal. The 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. Jerez de la Frontera, Spain, June 13-16, 2016.,

Edefell, E., Jönsson, K., Persson, F., Gustavsson, D.J.I. (2017) Start-up of partial urine nitrification in an MBBR. 10th IWA International Conference on Biofilm Reactors. 9-12 May 2017, Dublin, Ireland.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Är det värt att införa anammox i huvudströmmen på svenska avloppsreningsverk? Vattenstämman 2016. Göteborg, Sweden, May 10-11, 2016.,

Gustavsson D. J. I. (2016) Vad är hållbar avloppsvattenhantering? VA-mässan 2016, Jönköping, Sweden, September 27-29, 2016.,

Bengtsson, S., de Blois M., Flodin, J., Olsson, J., Jonstrup, M., Myring, K., Johansson, J., Wilén, B.-M., Gustavsson, D.J.I. (2017) Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2017-19.,

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I. (2017) Stora avlopp och kretslopp – dagens och morgondagens teknik. Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp (VAK). 16-18 mars 2017, Norrköping, Sverige.,

Gustavsson D. J. I., Okhravi A., Persson F., Llano Alvarez N. & la Cour Jansen J. (2015) Experiences of repression of nitrite production in nitritation-anammox on municipal wastewater. Article: Proceedings of IWA Specialist Conference on Nutrient Removal and Recovery: moving innovation into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 230-236.,

Persson F., Suarez C., Hermansson M., Plaza E., Sultana R., Gustavsson D. J. I. & Wilén B.-M. (2015) Microbial community structure of nitritation-anammox biofilms at main stream conditions. Article: Proceedings of IWA Conference Nutrient Removal and Recovery 2015: moving into practice. Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 465-471.,

Gustavsson D. J. I., Persson F. & la Cour Jansen J. (2014) Manammox – mainstream anammox at Sjölunda WWTP. Article: Proceedings of 9th IWA World Water Congress and Exhibition, Lisbon, Portugal, September 21-26, 2014.,

Bengtsson, S., de Blois, M., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) Treatment of municipal wastewater with aerobic granular sludge Critical Reviews in Environmental Science and Technology,

Visa publikation

Gustavsson, D.J.I., Suarez, C., Wilén, B.-M., Hermansson, M. & Persson, F. (2020) Long-term stability of partial nitritation-anammox for treatment of municipal wastewater in a moving bed biofilm reactor pilot system Science of the Total Environment 714, 136342. ,

Visa publikation

Bengtsson, S., Fujii, D., Arnell, M., Andersson, S., Carlsson, B., Held, H. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Effektiv luftning – Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr. 2019-23,

Visa publikation

de Blois, M., Viberg, M., Ekholm, J. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Aggressive SBR – a new way of operating SBR plants Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,

Ekholm et al. (2019) Start-up of aerobic granular sludge – results of the first AGS start-up in the Nordic countries. NORDIWA 2019. September 23-25. ,

Ekholm, J., Persson, F., de Blois, M., Modin, O., Pronk, M., van Loosdrecht, M.C.M., Suarez, C., Gustavsson, D., Wilén, B-M. (2022) Full-scale aerobic granular sludge for municipal wastewater treatment – granule formation, microbial succession, and process performance Environmental Science: Water Research & Technology,

Visa publikation