Våra nyheter

Cykel och bilar halvt under vatten på översvämmad gata

Debattartikel: Behov av nationell strategi för finansiering av klimatanpassning av VA

Mer ”muscles and money” till klimatanpassningen och en nationell strategi för att finansiera skyfallsanpassningen av våra städer. Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research och Lena (Björklund) Blom, forsknings- och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad lyfter i en debattartikel i Cirkulation två möjliga sätt att nå dit.

Ny artikel: Påverkas bakteriesamhällena i marina sediment av mänsklig aktivitet?

Artikeln “Marine sediments are identified as an environmental reservoir for Escherichia coli: Comparing signature-based and novel amplicon sequencing approaches for microbial source tracking” undersöker hur bakteriesamhällena i marina sediment förändras längs en kuststräcka, för att försöka avgöra om de påverkas av mänsklig aktivitet.

Formas beviljar tjugo miljoner till innovativ dagvattenrening

Ett nytt forskningsprojekt, Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle, ska ta fram ny teknik för att rena dagvatten. Det gäller både för större mängder i Värpinge våtmark i Lund och i direkt anslutning till fastigheter i Sege Park i Malmö. I det senare fallet ska vattnet till viss del ersätta dricksvatten.
Kartbild ovanifrån

Utlysning: Tre exjobb inom klimatanpassning av urbana dagvattensystem

De omfattar 30 hp vardera och riktar sig till civilingenjörsstudenter från V och W som genomför en master inom vattensresurshantering samt till studenter inom det internationella masterprogrammet i Water Resources Engineering.
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Två exjobbare sökes!

Vi har två riktigt spännande förslag på exjobb för för våren 2024.
Brun jord plöjd i fåror under blå himmel

Slutkonferens Rest till Bäst

En rad resultat presenterades på projektet Rest till Bästs slutkonferens i Malmö förra veckan. 
Stora rostfria rörliknande delar

Testbädd Ellinge: Nu monterar vi piloten

Alla delarna till piloten är på plats på Ellinge och testbädden tas i bruk i höst.
Barn i regnkläder tittar ner i grumligt vatten i ett fat

Ny rapport: Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Kan pedagogiska verksamheter i samhället skapa intresse hos ungdomar så att de väljer att arbeta med vattenfrågor i framtiden?
Grafisk illustration över ett kemiskt förlopp

Hur påverkar förbehandlingen av avloppsvatten energibalansen …

... och behovet av volym till den biologiska reningen?
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

Andra svenska konferensen om slambiokol 2024

Nu är det dags att notera nästa stora svenska slambiokolskonferens i kalendern. Nästa år, den 15-17 oktober 2024, anordnar vi 2nd Swedish Conference on Sewage Sludge Biochar.

Ny rapport om stadens källor till mikroplaster

Emma Fältström, doktorand på Sweden Water Research och Heléne Österlund på Luleå tekniska universitet har i “μrban Plastics – Sources, sinks and flows of microplastics in the urban environment” kartlagt hur mikroplaster från land tar sig ut i våra vattenmiljöer, med fokus på dagvatten.
Gräs som växer i rader av betongcirklar

Fosfortillgängligheten i slambiokol studeras i odlingsförsök

Svenskt Vatten Utveckling har beviljat ett projekt där fosfortillgänglighet i slam och slambiokol ska studeras i odlingsförsök på Köpenhamns universitet.