Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 9

Områden: Innovation och ledarskap för cirkulära system
Projekttyper: Alla projekttyper

ISWIM – Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

Urbanisering och intensivare regn ställer högre krav på systemen som leder bort dagvattnet. Dessutom innehåller dagvattnet en mängd olika föroreningar. Idag släpps dagvatten oftast ut i sjöar, vattendrag och hav helt utan, eller med otillräcklig, rening. Tekniker för rening behöver utvecklas för att möta både dagens och framtidens krav på dagvattenkvalitet, resurshushållning och möjlighet till användning av dagvatten i fastigheter.

En rad med handfat, en tandborste står på ett av dem

Att sätta pris på vatten

Teknologin för en mer cirkulär användning av vatten finns, men vi behöver nya affärsmodeller och förändrat beteende för att göra den möjlig i större skala. Det här projektet identifierar utmaningar kopplade till lagstiftning, samarbete mellan olika aktörer, och behovet av att öka medvetenheten om vattenbranschens utmaningar.

Adaptive urban landscape

Syftet är att hitta och analysera städer som har anpassat sig efter klimatförändringar. Genom att studera dessa exempel vill vi få mer kunskap om vilka designtekniker som gör städerna mer hållbara och resilienta mot klimatförändringar och dess konsekvenser. På så sätt kan vi förstå hur stadsmiljön kan utformas för att överkomma de vattenutmaningar vi står inför.

Vattenresilienta städer

Konsekvenserna av stormen Sven 2013, effekten av monsterregnet 2011 i Köpenhamn samt en prognos på en ökning av nederbördsmängderna med upp till 20 procent i norra Europa under vinterhalvåret enligt IPCC – är tillräckliga tecken på hur nödvändigt det är med en hantering av framtidens vattenutmaningar.