Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 5

Områden: Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp
Projekttyper: Alla projekttyper

Nya Sjölunda – bromatbildning och regenerering GAK

Vissa, ofta kustnära, avloppsreningsverk kan ha viss inträngning av havsvatten som ökar avloppsvattnets innehåll av bromid, vilket är/kan vara problematiskt vid ozonering för rening från organiska mikroföroreningar då biprodukten bromat, som är skadligt för vattenlevande organismer, bildas. Ett alternativ till ozonering är granulärt aktivt kol (GAK), som är en dyrare process och det beror till stor del av ett regenereringsbehov av det aktiva kolet. VA SYD har erhållit bidrag från Naturvårdsverket för att utreda bromatbildning vid ozonering och regenerering av GAK.

Östersjöns vågor och strand

BONUS CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.