Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Pågående projekt

AQUACOSM-plus

AQUACOSM-plus är ett EU-finansierat samarbete mellan ett 60-tal mesokosmanläggningar i Europa för forskning om ekosystem i söt- och saltvatten. Sweden Water Research deltar genom vår…

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av hur reningsverken drivs och styrs. Svenska avloppsreningsverk står inför stora…

Pågående projekt

Doktorandprojekt – Ideal Carbon Utilisation (ICU)

ICU projektet tittar på möjligheter att använda inkommande kol till avloppsreningsverken för att minska energianvändning och utnyttja kolet som resurs.

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

Detta är Sara Roths doktorandprojekt. Sara är industridoktorand vid Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet. Om projektet I och med klimatförändringarna står vårt…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

Det här är Ashley Halls doktorandprojekt. Ashley är industridoktorand på Sweden Water Research genom Lunds universitet. Om projektet I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer…

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Utveckling av vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden

Vatten är en förutsättning för livet och för samhällen i form av dricksvatten, sanitet och mat. Senaste årens klimatrelaterade extremväder såsom skyfallsrelaterade översvämningar och torka…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt och resurssnålt alternativ till dagens andra kompakta reningsteknologier på marknaden….

Pågående projekt

Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer

Detta projekt syftar till att visa på hur grön-blå infrastruktur kan integreras i urbana områden genom att kontinuerligt tillhandahålla renat gråvatten för bevattning mm under…

Pågående projekt

Future City Water

Future City Water levererar lösningar som säkrar vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Framtidens smarta dricksvattensystem styrs automatiskt för att minimera läckage, säkra kvaliteten och optimera användningen genom hela vattenkedjan, dygnet runt.

Foto på Bolmen: Sydvatten

Pågående projekt

Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet.

Bild på skylt mot tegelvägg. På skylten står det Källby vattenverksatd.

Pågående projekt

Källby vattenverkstad

Testbädden Källby vattenverkstad är en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet kan arbeta tillsammans för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Befintliga belastningsdata från ARV är viktiga, men är ofta bristfälliga, och ofta används schablonvärden för koncentrationer och massflöden för olika ämnen samt kvoter mellan dessa….