Mikroplaster i kretsloppet

Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny. Det har varit ett stort fokus på mikroplaster i hav, men det finns ett ökat intresse för mikroplaster även i terrester miljö. Kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg.

Detta projekt ska skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet med huvudsyfte att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.

Vi kommer att undersöka förekomsten av mikroplast i inkommande och utgående vatten på ett avloppsreningsverk samt slam från samma reningsverk. Vi kommer också att ta prover på jord som gödslats med slam från reningsverket och jämföra med prov på mineralgödslad jord. Som jämförelse kommer vi också att undersöka förekomsten av mikroplaster i biogödsel från en biogasanläggning. Metoden som används för att analysera plasten är utvecklad av Aalborg universitet och ger inte bara information om antal plastpartiklar utan också massa och sammansättning av partiklarna.

Genom samverkan med Aalborg Universitet, Sweden Water Research, JTI – Institutet för jordbruk- och miljöteknik och Hushållningssällskapet ges en unik möjlighet att genomföra en inledande kartläggning av mikroplaster i kretsloppet i Sverige. Mikroplaster i detta sammanhang avser fragment syntetiska material som till exempel textilfibrer, fragment från plastpåsar eller förpackningar etc. som finns i inkommande avloppsvatten. Även gummi och andra motsvarande materialet inkluderas. Den vanligaste definitionen av mikroplast är partiklar mindre än 5000 μm, men andra definitioner förekommer. I denna studie begränsas analyserna till partiklar från 10 μm till 2000 μm, eftersom vi antar att de största partiklarna fastnat i rensgallret.

Genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket. Det första, nulägesbeskrivningen, är en litteraturstudie för att få en överblick över forskningen kring och problemen med mikroplaster. Tre av arbetspaketen fokuserar på förekomst av mikroplaster i olika delar av det VA-tekniska kretsloppet. I arbetspaket fem kommer en analys av biogödsel från en biogasanläggning som bland annat behandlar källsorterat organiskt avfall att göras som en jämförelse.

1. Nulägesbeskrivning
2. Mikroplaster i mark
3. Mikroplaster i slam
4. Mikroplaster i vatten
5. Mikroplaster i biogödsel

Projektet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling, Revaq och Sweden Water Research.

Projektets syfte är att skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet med huvudsyfte att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.