Mikroplaster i kretsloppet

Det har varit ett stort fokus på mikroplaster i hav, men det finns ett ökat intresse för mikroplaster även på land. Detta projekt har arbetat för ge överblick över flödet i VA-kretsloppet med fokus på slam och mark.

Detta projekt har arbetat för att skapa överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet. Syftet har varit att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.

Projektet har undersökt förekomsten av mikroplast i inkommande och utgående vatten på ett avloppsreningsverk samt slam från samma reningsverk. Prover har tagits på jord som gödslats med slam från reningsverket och jämförts med prov på mineralgödslad jord. Som jämförelse har vi också undersökt förekomsten av mikroplaster i biogödsel från en biogasanläggning. Metoden som används för att analysera plasten är utvecklad av Aalborg universitet och ger inte bara information om antal plastpartiklar utan också massa och sammansättning av partiklarna.

Genom samverkan med Aalborg Universitet, Sweden Water Research, JTI – Institutet för jordbruk- och miljöteknik och Hushållningssällskapet har vi haft en unik möjlighet att genomföra en inledande kartläggning av mikroplaster i kretsloppet i Sverige. Mikroplaster i detta sammanhang avser fragment syntetiska material som till exempel textilfibrer, fragment från plastpåsar eller förpackningar etc. som finns i inkommande avloppsvatten. Även gummi och andra motsvarande materialet inkluderas. Den vanligaste definitionen av mikroplast är partiklar mindre än 5000 μm, men andra definitioner förekommer. I denna studie analyserna begränsats till partiklar från 10 μm till 2000 μm, eftersom vi antar att de största partiklarna fastnat i rensgallret.

Genomförande av projektet

Projektet har arbetet i fem arbetspaket. Det första, nulägesbeskrivningen, har varit en litteraturstudie för att få en överblick över forskningen kring och problemen med mikroplaster. Tre av arbetspaketen har fokuserat på förekomst av mikroplaster i olika delar av det VA-tekniska kretsloppet. I arbetspaket fem har en jämförande analys gjorts av biogödsel från en biogasanläggning som bland annat behandlat källsorterat organiskt avfall.

1. Nulägesbeskrivning
2. Mikroplaster i mark
3. Mikroplaster i slam
4. Mikroplaster i vatten
5. Mikroplaster i biogödsel

Projektet har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling, Revaq och Sweden Water Research.

Projektets syfte är att skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet med huvudsyfte att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.

Publikationer

Ljung, E., Borg Olesen, K., Andersson, P-G., Fältström, E., Vollertsen, J., Wittgren, H-B., Hagman, M. (2018) Mikroplaster i kretsloppet Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation
Alla publikationer

Partners i projektet