Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Återställ

Avslutade projekt

Adaptive urban landscape

Målet är att insamla och utvärdera praktiska lösningar kring hanteringen

Pågående projekt

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering

Det är också viktigt att klargöra vilken betydelse systemen har

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Pågående projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid

Pågående projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.

Avslutade projekt

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form

Future City Flow project

Pågående projekt

Future City Flow

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor

Pågående projekt

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Problemet med översvämningar går tvärs igenom samhället vilket gör att

Pågående projekt

Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll

Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts

Less is more - projektlogotyp

Pågående projekt

Less is more

Läkemedelsrester, biocider och andra mikroföroreningar har på senare tid uppmärksammats

Pågående projekt

MACRO – Från jord till bord till jord

Det organiska avfallet från hushåll, alltså mat- och toalettavfall, innehåller

Pågående projekt

Mikroplaster i kretsloppet

Detta projekt ska skapa en överblick över flödet av mikroplaster i