Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Pågående projekt

AQUACOSM-plus

Sweden Water Research deltar i AQUACOSM-plus genom vår forskningsstation vid Bolmen. Genom AQUACOSM-plus kan fem…

Två män i reflexkläder med mätinstrument i naturen

Pågående projekt

Blue Transition – Hur man klimatanpassar min region

Klimatförändringar tillsammans med mänsklig användning och landskapsförändringar ökar trycket på grundvatten- och jordresurser i Nordsjöregionen….

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av…

Gräs som växer i rader av betongcirklar

Pågående projekt

Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol

Även jordens kemiska egenskaper som relaterar till fosfortillgängligheten ska studeras kontinuerligt. Ett försöksled utan fosfortillförsel…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt…

Vy över en sjö med lite träd i horisonten

Pågående projekt

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

DOKTORANDPROJEKT Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en…

Orange rör staplade på varandra

Pågående projekt

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

DOKTORANDPROJEKT Martins forskning inriktar sig på utmaningar med tillgångsförvaltning (asset management) av ledningsnät, främst avloppsledningsnät….

Pågående projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)

DOKTORANDPROJEKT I rening av avloppsvatten behövs lättillgänglig kolkälla. Det ger energi till bakterier som renar…

Bild på skylt mot tegelvägg. På skylten står det Källby vattenverksatd.

Pågående projekt

Källby vattenverkstad

Testbädden Källby vattenverkstad är en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet kan arbeta tillsammans för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Grafer på en dataskärm

Pågående projekt

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Befintliga belastningsdata från ARV är viktiga, men är ofta bristfälliga, och ofta används schablonvärden för…

Cykel och bilar halvt under vatten på översvämmad gata

Pågående projekt

Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

DOKTORANDPROJEKT I och med klimatförändringarna står vårt samhälle inför stora utmaningar orsakade av bland annat…

Pågående projekt

Mätning av direkta växthusgasemissioner från avloppvattenreningsbassänger

Klimatneutralitet inom VA-branschen kan bara uppnås om emissioner av växthusgaserna lustgas och metan är låga. Detta projekt ska arbeta med att etablera en mätmetodik för att mäta utsläpp av koldioxid, lustgas och metan från avloppsvattenreningsbassänger.