Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Reset
Slam i solnedgång - Ulf Nyberg

Avslutade projekt

Arena för testbäddar inom näringsåtervinning från avloppsströmmar

Sveriges avloppsreningsverk står inför stora utmaningar att få avsättning för de 900 000 ton näringsrikt slam som produceras varje år. Regeringsutredningen kring “Hållbar slamhantering”, som…

Avslutade projekt

Blackwater and Food Waste Challenge

Varje dag uppstår stora mängder toalett- och matavfall i våra bostäder. Hanteringen och transporten av avfallet leder till stora kostnader för samhället. Innovationstävlingen Blackwater &…

Avslutade projekt

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form av mineralgödsel. För att uppnå en cirkulär ekonomi måste fosfor recirkuleras mellan urban miljö och…

Pågående projekt

Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer

Detta projekt syftar till att visa på hur grön-blå infrastruktur kan integreras i urbana områden genom att kontinuerligt tillhandahålla renat gråvatten för bevattning mm under…

Pågående projekt

HÅVA – Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön?

Avslutade projekt

MACRO – Från jord till bord till jord

Det organiska avfallet från hushåll, alltså mat- och toalettavfall, innehåller både näring och mullbildande ämnen som bör föras tillbaka till åkermarkerna. Det utgör också en…

Pågående projekt

MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, steg 3

MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system, steg 3) är ett Vinnova-projekt inom Utmaningsdriven innovation steg 3 – implementering. Projektet kommer att dokumentera processer för utveckling…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

Näringsåtervinning från avloppsvatten – litteraturstudie: en översikt av tekniker, kostnader och miljöpåverkan

Avvattnat rötslam innehåller i princip allt fosfor som avskiljs på ett kommunalt avloppsreningsverk. Dock hamnar endast ca 15 % av kväveinnehållet i inkommande avloppsvatten i…

Pågående projekt

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

I testbädden RecoLab på Öresundsverket i Helsingborg hanteras källsorterat hushållsavlopp i en resursåtervinningsanläggning som ger miljöfördelar i form av ökad biogasproduktion, minskning av organiska föroreningar…

Pågående projekt

Odlande stadsbasarer – för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling, steg 3

I outnyttjade underjordiska utrymmen eller nedlagda industrilokaler skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp. Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en…

Pågående projekt

Ökad biogasproduktion genom industriell symbios – samrötning av ångförbehandlat halm och avloppsslam

Potentialen skulle kunna realiseras på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt genom industriell symbios mellan lantbrukets halmproduktion, kraftvärmeverk som tillhandahåller ånga, för förbehandling av halmen, samt intilliggande…

Pågående projekt

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära klimatpositiva samhället

Projektet ska vidareutveckla pyrolys för frörens, park- och trädgårdsavfall, avloppsslam och tång och beräkna klimatnyttan när dessa restprodukter förädlas till biokol. Kolsänkan detta ger ska…