Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Återställ

Avslutade projekt

Adaptive urban landscape

Målet är att insamla och utvärdera praktiska lösningar kring hanteringen

Avslutade projekt

Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv

Bild på slamlager, Sjölunda Avloppsreningsverk

Avslutade projekt

Back to the basics: high-loaded activated sludge

Frånvaron av de kväveavskiljande processerna gör det möjligt att minska

Avslutade projekt

Blackwater and Food Waste Challenge

Varje dag uppstår stora mängder toalett- och matavfall i våra

Avslutade projekt

Den Varma och Rena staden

Två koncept för avloppsvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, vilka

Avslutade projekt

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form

Avslutade projekt

LaGas

FN:s klimatpanel nämner avloppsreningsverk som en betydande punktkälla för lustgasutsläpp.

Avslutade projekt

Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring av dricksvatten

Den tidigare övergången från Bolmenvatten till Ringsjövatten förorsakade klagomål på

Avslutade projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV

Projektets övergripande mål är att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion

Avslutade projekt

Sorterande spillvattensystem

I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system

Bild på ledningar

Avslutade projekt

Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät

Forskare, VA- och fjärrvärmebolag ska tillsammans i projektet ”Statusbedömning och

Bild på Lundåkraverket

Avslutade projekt

SuNha or later…

Det ekonomiska värdet av kvävet i avloppsvattnet är fem gånger