Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning

Tuffare reningskrav och ökad belastning på grund av befolkningsökning och centralisering gör att de befintliga avloppsreningsverken behöver uppgraderas och byggas ut. Samtidigt kryper bebyggelse allt närmare avloppsreningsverken, vilket ställer krav på om- och utbyggnationer som tar lite mark i anspråk.

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsprocess som nu verkar mogen för fullskaleimplementering världen över. Kunskapen om tekniken är dock generellt bristfällig i Sverige. På Österröds avloppsreningsverk i Strömstad ska Nordens första AGS-anläggning startas upp om två år (byggstart våren 2017). En svensk intressentgrupp, bestående av Strömstads kommun, Uppsala Vatten, VA SYD, Chalmers tekniska högskola, Sweden Water Research och H2OLAND, har skapats kring AGS-tekniken.

Detta projekt har till syfte att öka kunskapen om AGS-tekniken i VA-Sverige. En kunskapssammanställning inkluderande de nyaste rönen, speciella utmaningar av tekniken för svenska förhållanden samt jämförelse med andra reningstekniker ska skrivas på svenska. Projektet inkluderar litteratursökning, workshops, studiebesök och intervjuer av sakkunniga. Projektgruppen består av processkunniga personer från kommunala VA-bolag, AGS-expert från Chalmers tekniska högskola och AGS-kunnig konsult. Projektet har erhållit ett bidrag på 331 000 kr från Svenskt Vatten Utveckling.

 

Målsättning

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om AGS-tekniken i VA-Sverige. Målen är:

  • En kunskapsinsamling gällande AGS-tekniken ska genomföras.
  • Speciella utmaningar och potential för tekniken gällande svenska förhållanden såsom avloppsvattnets karaktär, tuffa fosforkrav och möjligheter till om- och utbyggnation av befintliga avloppsreningsverk ska identifieras.
  • En jämförelse med andra reningstekniker såsom aktivt slam, MBBR och MBR med avseende på volymetriska hastigheter och robusthet ska göras.
  • En beskrivning av de etapper som ska uppnås innan tekniken blir fullvuxen i Sverige (ytterligare studier, pilotförsök och uppföljning av den första fullskaleanläggningen i Strömstad).

Projektet dokumenteras i en rapport på svenska.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research

Partners i projektet