AGNES – Aerobt granulärt slam

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik.

Tuffare reningskrav och ökad belastning på grund av befolkningsökning och centralisering gör att de befintliga avloppsreningsverken behöver uppgraderas och byggas ut. Dessutom kryper bebyggelse allt närmare avloppsreningsverken, vilket ställer krav på om- och utbyggnationer som tar lite mark i anspråk. Samtidigt vill vi att reningsmetoderna ska vara robusta, energi-, kol- och kemikaliesnåla, ha liten klimatpåverkan och kunna underlätta för återföring av växtnäring.

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik som nu verkar mogen för fullskaleimplementering världen över. Sweden Water Research har därför startat en särskild satsning på denna teknik. Satsningen kallas AGNES som står för Aerobic Granular sludge – Nutrient removal and recovery Efficiency in Sweden. I AGNES samarbetar vi med flera intressenter såsom universitet, företag och andra VA-bolag som är intresserade av forskning och utveckling samt implementering av tekniken.

AGNES I – en kunskapssammanställning

Vårt första projekt Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunal avloppsvattenreningsverk – kunskapssammanställning (AGNES I) var ett SVU-projekt (nr. 2017-19) som genomfördes för att öka kunskapen om aeroba granuler hos VA-Sverige.

Aeroba granuler skiljer sig från traditionella aktivslamflockar genom att de är större, kompaktare och mer sfäriska. Det gör att de sedimenterar betydligt snabbare. De kan bidra till kompakta reningsprocesser eftersom slamhalten kan bli hög och sedimenteringstiden kort. För att granulering ska ske i reningsprocessen krävs det bland annat att biomassan utsätts för relativt höga koncentrationer av föroreningar i avloppsvattnet. Detta kan uppnås med en sekventiell satsvis reaktor (SBR) i stället för ett kontinuerligt flöde.

Långsamt växande mikroorganismer gynnar också granulering och därför integreras gärna biologisk fosforavskiljning i AGS-processen. En relativt kort sedimenteringsfas gör också att andelen granuler ökar eftersom långsamt sedimenterande flockar sköljs ut ur systemet. Att granulerna är förhållandevis stora gör att det samtidigt kan ske nitrifikation i deras ytskikt och denitrifikation i deras inre, anoxiska delar. AGS är energisnål på grund av avsaknad av omrörare och returpumpning av slam och nitrat, drift med låga syrehalter samt att syreöverföringen i processen inte verkar vara lika beroende av slamhalten som i ett flockulärt slam.

AGNES II – en fullskalestudie

På Österröds avloppsreningsverk i Strömstad ska Nordens första AGS-anläggning startas upp under sommaren 2018. Ett nytt SVU-projekt Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige – en fullskalestudie (AGNES II) ska nu dokumentera och följa upp uppstarten och driften av AGS-anläggningen det första året efter uppstarten på Österröds avloppsreningsverk. Jennifer Ekholm är doktorand i projektet.

En intressentgrupp, bestående av Strömstads kommun, Tanums kommun, Chalmers tekniska högskola, Sweden Water Research, H2OLAND, Uppsala Vatten och Avfall, Gryaab, Käppalaförbundet, VA SYD, Västervik Miljö & Energi samt TU Delft och Royal HaskoningDHV, bidrar med kompetens och pengar i projektet som ska ge en bättre förståelse av och en djupare kunskap om granulbaserade verk som drivs vid nordiska förhållanden.

 

Målsättning

Det övergripande syftet med projektprogrammet AGNES är att öka kunskapen om och vidareutveckla AGS-tekniken. Några av målsättningarna inom projektet är:
• En kunskapsinsamling gällande AGS-tekniken ska genomföras. (Genomförd)
• Utvärdera och utveckla AGS-tekniken så att den klarar tuffa utsläppskrav (<5 mg Ntot/l och <0,1 Ptot/l).
• Utvärdera effekten av väldigt låga temperaturer (3-10°C).
• Jämföra granulbildning, volymbehov, driftkostnader och reningsresultat för AGS-tekniken enligt Nereda® med en optimerad konventionell SBR.

Publikationer

Bengtsson, S., de Blois, Mark., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) A comparison of aerobic granular sludge with conventional and compact biological treatment technologies Environmental Technology,

Visa publikation

Bengtsson, S., de Blois M., Flodin, J., Olsson, J., Jonstrup, M., Myring, K., Johansson, J., Wilén, B.-M., Gustavsson, D.J.I. (2017) Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk. En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2017-19.,

Visa publikation

Bengtsson, S., de Blois, M., Wilén, B-M., Gustavsson, D. (2018) Treatment of municipal wastewater with aerobic granular sludge Critical Reviews in Environmental Science and Technology, pp. 119-166. DOI: https://doi.org/10.1080/10643389.2018.1439653

Visa publikation
Alla publikationer

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen

Partners i projektet