Arena för testbäddar inom näringsåtervinning från avloppsströmmar

Sju svenska VA-organisationer har tillsammans med två forskningsinstitut utvärderat förutsättningarna att öppna upp kommunalt ägda avloppsreningsverk för att testa tekniker för att återvinna näring ur avloppsströmmar.

Sveriges avloppsreningsverk står inför stora utmaningar att få avsättning för de 900 000 ton näringsrikt slam som produceras varje år. Regeringsutredningen kring “Hållbar slamhantering”, som presenterades 2020 föreslår ett krav på minst 60 % fosforåtervinning från avloppsslam för samtliga avloppsreningsverk i Sverige större än 2 000 personekvivalenter samt ett eventuellt förbud mot direktspridning av avloppsslam på åkermark. Avloppsreningsverken kommer därför troligtvis behöva ställa om sin nuvarande slamhantering och implementera nya tekniker.

Projektets syfte var att utreda förutsättningar för att etablera en arena av fysiska testbäddar för näringsåtervinning från avloppsströmmar på sju olika svenska avloppsreningsverk.

Projektet beviljades medel från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova i utlystningen Testbäddar för samhällets utmaningar – förberedelseprojekt (diarienummer: 2020-00652).

Projektets genomförande kan delas in i tre delar. Under projektets första del fastställdes de förutsättningar som finns för att etablera fysiska testbäddar på svenska avloppsreningsverk. Både generella samt specifika förutsättningar studerades. Därefter fokuserades det på att ta fram en övergripande affärsmodell för en arena av testbäddar hos de sju deltagande VA-organisationerna. Slutligen diskuterades det hur genomfört arbete kan tas vidare i ett genomförandeprojekt. Det beslutades att söka finansiering för etablering av en första gemensam testbädd hos en av de sju medverkande VA-organisationerna; på VA SYDs anläggning Ellinge avloppsreningsverk.

Testbädd Ellinge har också beviljats medel från Vinnova och det projektet kan ni läsa om här: Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och produktifiering av avloppsslam

Slutrapport

Projektets slutrapport finns att läsa här: Förberedelseprojekt för en Arena av kommunala testbäddar för återvinning av näringsämnen ur avlopp

Partners i projektet